Uit de commissie Ruimte van 11 mei 2021

In de vergadering van de raadscommissie ruimte, op dinsdag 11 mei, werd door wethouder Groen medegedeeld dat er op de Eng, in Kapel Avezaath, bomen en palen zijn geplaatst en greppels zijn gegraven door aanwonende. Deze mededeling was voor ProTiel aanleiding de vraag te stellen of een en ander legaal gebeurde. De wethouder wilde hier vooralsnog geen antwoord op geven. Hij wacht eerst een rapport hierover af en wil ook nog in gesprek gaan met de bewoners om eventuele commotie te voorkomen.

Vervolgens heeft ProTiel ook vragen gesteld over de leegstaande school de Bataaf in Passewaaij. Dit naar aanleiding van vragen die ons bereikten van verontruste bewoners nabij deze school. De school is in verleden zo gebouwd dat, als hij niet meer gebruikt wordt als school, er woningen van gemaakt kunnen worden. De schoolruimten worden nu verhuurd als anti-kraak. Bewoners zijn bang voor verloedering van de omgeving. De wethouder gaf aan dat er eerst bekeken moet worden wat de directe behoefte aan schoollokalen is en wat die behoefte zal zijn na verdere uitbreiding van Passewaaij. Pas dan zou bepaald kunnen worden of de school zijn functie moet behouden, of kan worden omgebouwd tot woningen. Hij zal ons hierover schriftelijk antwoorden.

In de vergadering van de raadscommissie ruimte, op dinsdag 11 mei, werd door wethouder Groen medegedeeld dat er op de Eng, in Kapel Avezaath, bomen en palen zijn geplaatst en greppels zijn gegraven door aanwonende. Deze mededeling was voor ProTiel aanleiding de vraag te stellen of een en ander legaal gebeurde. De wethouder wilde hier vooralsnog geen antwoord op geven. Hij wacht eerst een rapport hierover af en wil ook nog in gesprek gaan met de bewoners om eventuele commotie te voorkomen.

Vervolgens heeft ProTiel ook vragen gesteld over de leegstaande school de Bataaf in Passewaaij. Dit naar aanleiding van vragen die ons bereikten van verontruste bewoners nabij deze school. De school is in verleden zo gebouwd dat, als hij niet meer gebruikt wordt als school, er woningen van gemaakt kunnen worden. De schoolruimten worden nu verhuurd als anti-kraak. Bewoners zijn bang voor verloedering van de omgeving. De wethouder gaf aan dat er eerst bekeken moet worden wat de directe behoefte aan schoollokalen is en wat die behoefte zal zijn na verdere uitbreiding van Passewaaij. Pas dan zou bepaald kunnen worden of de school zijn functie moet behouden, of kan worden omgebouwd tot woningen. Hij zal ons hierover schriftelijk antwoorden.

Islamitische begraafplaats met eeuwigdurende grafrust.

Aan de gemeente Tiel is door de drie Tielse moskeeën medewerking gevraagd bij hun zoektocht naar een geschikte locatie voor een Islamitische begraafplaats. Deze begraafplaats zou in Tiel of omgeving moeten komen, met eeuwige grafrust als voorwaarde. Momenteel is er op de begraafplaats aan de Papesteeg een deel ingericht als Islamitische begraafplaats, waar nog twee tot drie jaar plaats kan worden geboden. Hier is echter geen eeuwigdurende grafrust mogelijk. De eventuele nieuwe locatie zal een kavel betreffen met een oppervlakte van ongeveer anderhalve hectare. Deze zal dan eigendom worden van een stichting. ProTiel staat hier niet negatief tegenover.

Wijziging bestemmingsplan t.b.v. dijkversterking Tiel-Waardenburg.

De commissie is gevraagd advies te geven over een wijziging van het Bestemmingsplan Buitengebied, dit t.b.v. de dijkversterking Tiel -Waardenburg. ProTiel heeft haar bezorgdheid geuit over eventuele schade  aan huizen van bewoners aldaar en de afhandeling daarvan. Dit ook gezien de problemen die zich voordoen bij de aardbevingsschade in Groningen en de schade na de verbreding van een kanaal nabij Almelo. De wethouder verzekerde ons echter dat de ervaringen in het verleden met het waterschap er niet op wijzen dat er problemen zijn te verwachten. Op de door ProTiel gestelde vraag of de dijkverzwaring invloed heeft op de aanleg van glasvezelkabels bij de dijkbewoners werd bevestigend geantwoord. De aanleg van de kabels is afhankelijk van de planning van de aannemer die dijkverzwaring realiseert. De commissie heeft unaniem besloten dit stuk als hamerstuk naar de raad te laten gaan.

  Anders Wonen en Voedselbos.

Als laatste kwam het Raadsvoorstel Anders Wonen aan de orde. Hier werd gevraagd in te stemmen met het starten van een bestemmingsplanwijziging voor het plaatsen van maximaal zes woonunits en een begeleidingsunit voor Anders Wonen aan de Lingeweg, in combinatie met de aanleg van een naastgelegen voedselbos. Het project Anders Wonen is bedoeld voor mensen die moeite hebben zich te handhaven in de reguliere woonwijken en waarvoor het beter is om in een prikkelarme omgeving te wonen. Op het complex is toezicht aanwezig, bedoeld om bewoners terug te begeleiden naar andere woonvormen. Deze ondersteuning is niet gedurende het volle etmaal en de zevendaagse week aanwezig. Er wordt wel een telefoonnummer ter beschikking gesteld voor als er behoefte is aan ondersteuning bij afwezigheid van begeleiding. Binnen onze samenleving kan het project Anders Wonen, mede afhankelijk van de geplande locatie, niet op ieders steun rekenen. Deze avond was er een inspreker die zijn zorgen uitte over dit plan, ondersteunt door 726 ondertekenaars van een petitie. Men is onder andere bang dat langs fietsende kinderen worden lastiggevallen en dat drugsdealers naar deze locatie zouden komen. De toekomstige bewoners betrekken op vrijwillige basis de woningen, willen werken aan hun ontwikkeling en vormen geen potentieel gevaar voor de samenleving. Door een commissie van gemengde samenstelling, zijn zes mogelijke locaties genoemd voor de vestiging van Anders Wonen, waarvan de locatie Lingeweg als laatste is overgebleven. ProTiel heeft eerder al aangeven het belang van Anders Wonen te onderkennen en vindt het van maatschappelijk belang dat dit project wordt gerealiseerd. Het project is gesitueerd in een gebied met landschappelijke waarde, waar ProTiel zich voor het behoud daarvan in het verleden hard heeft gemaakt. Wij waren destijds tegen de bouw van het taxibedrijf en de wielerbaan in dit unieke gebied. Wij hebben dan ook kenbaar gemaakt dat de wijziging van het bestemmingsplan het niet mogelijk mag maken dat er ooit, in plaats van tijdelijke units, definitief gebouwd gaat worden. Tevens is voor ProTiel de aanleg van het voedselbos voorwaarde voor de komst van Anders Wonen. Dit raadsvoorstel zal in de raad regulier worden behandeld.