Politieke nuchterheid in Alternatieve Begroting Tiel

Tiel moet vele miljoenen bezuinigen om het huishoudboekje op orde te krijgen. Onder meer de stijgende kosten voor Jeugdzorg, het Sociaal Domein en de impact van coronamaatregelen maken forse bezuinigingen noodzakelijk. Dat het rijk ook nog eens kortingen heeft opgelegd, maakt het allemaal niet eenvoudiger.

Met tegenvallers en financiële onzekerheden in het vooruitzicht, koos het college echter voor extra uitgaven aan de binnenstad en de interne organisatie in  plaats van ‘op de portemonnee passen’. D66, CDA, CU, GL en ProTiel presenteren daarom, tijdens de Begrotingsraad van 11 november, gezamenlijk een Alternatieve Begroting.

Tegen de ontwikkelingen in is het college deze raadsperiode geld uit gaan geven en blijft dat doen, ook nu de financiële nood hoger is dan ooit. De afvalstoffenheffing, de OZB, lokale belastingen en parkeertarieven moeten nu  flink omhoog en dat komt ten laste van onze inwoners.  Om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen, bezuinigt het college miljoenen op subsidies (dat kan úw vereniging of organisatie zijn), op cultuur, sport, wijkwerk, mantelzorg en nog veel meer. Bovendien gaan veel zaken die de sociale samenhang bevorderen op de schop: buurtcoaches weg, integratiebudget wordt verlaagd,  wijkinitiatieven worden  gekort. 

D66, CDA, CU, GL en ProTiel hebben gezamenlijk een Alternatieve Begroting opgesteld. Dit alternatief gaat uit van een sociaal en realistisch beleid. Ook daarin zitten voor ons allen vervelende keuzes, maar genoemde partijen kiezen voor het versterken van ons sociaal kapitaal en de verbinding van alle inwoners. Een paar uitgangspunten: verhoging van het mantelzorgcompliment, géén korting op het budget Fruitcorso en Appelpop, géén korting op subsidies, behoud van wijkinitiatieven, buurtcoaches en cultuurhistorie.

Kortom: de oppositie blijft nuchter en wil voor Tiel aan de slag!

Alternatieve Begroting

Toelichting Alternatieve Begroting 11-11-2020    D66, CDA, CU, GL en ProTiel

De regelverwijzingen verwijzen naar het plaatje ‘Alternatieve Begroting’ hierboven.

3a en 3m

(Zie: regel 9 Investeren wel)

We kiezen niet voor de kostbare beweegbare afsluiting van de binnenstad, maar voor borden en cameratoezicht.

5a

(Zie: regel 4 van ‘Keuze college formatieplan’.)

We vinden extra investering in het Managementteam op dit moment niet noodzakelijk.

5m

(Zie: regel 20 Keuze college formatieplan) 

We kiezen voor investeren in de veiligheid van onze gemeente. 

7a en 7m

We vinden transformatie van het kernwinkelgebied weliswaar zinvol, maar zien nog geen doortimmerd plan. We wachten liever nog even actuele ontwikkelingen af rond het winkelgebied, daarom schuiven we de uitgaven twee jaar door (naar 2023 / 2024).

7b

De meekoppelkans riolering. Zie: 7a en 7m

7c

Ontwikkeling Veilingterrein is nu nog niet actueel. Door wegvallen MBO als ontwikkelpartner zijn nieuwe kaders nodig en is een nieuwe businesscase gewenst.

7d

(Zie: regel 16 Investeren wel)

Formatie voor ontwikkeling Recreatie en Toerisme vinden we op dit moment van ondergeschikt belang. Zolang de Covid-19-crisis duurt kunnen we sowieso vooruit met de huidige middelen.

7n

(Zie: regel 8 Investeren niet)

Cultuurhistorische verblijfskwaliteit. Hier gaat het vooral om het behoud en mogelijk verstevigen van de cultuurhistorische waarden van Tiel. 

8a

We willen niet bezuinigen op de Grote evenementen, omdat dit de grootste en belangrijkste onderscheidende factoren zijn van onze gemeente én van de regio.

8b

Alle wijkregisseurs moeten behouden blijven. Zij zijn de oren en ogen van de gemeente. Zij spelen een belangrijke rol als het gaat om mensen met elkaar te verbinden. Juist in coronatijd hebben we die keihard nodig.

8c

We bezuinigen hier niet op en brengen in de komende jaren het Mantelzorgcompliment terug op het oude niveau van €125.000,- 

Het Mantelzorgcompliment moet terug naar het oude bedrag. Mantelzorg is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Ook hier is de verbindende factor van mantelzorgers niet alleen belangrijk, je geeft ook het signaal af dat je het als gemeente onontbeerlijk vindt dat er mantelzorgers zijn. Op termijn kunnen we als gemeente weer heel wat meer waardering uitspreken, dan alleen een applaus of ‘dankjewel’.

8d

5% korten op subsidies willen we niet. Het gaat erom dat veel inwoners het water aan de lippen staat en dat verenigingen en organisaties niet nog verder kunnen bezuinigen. Organisaties en verenigingen zijn het smeermiddel van de samenleving. Juist nu voldoen die aan een grote behoefte! Subsidiebedragen niet verhogen, is op zichzelf al lastig voor velen. Bovendien levert korting op subsidies op de korte termijn te weinig op. Het erratum maakt hierop terecht een voorbehoud.

8e

Net als de wijkregisseurs, zijn wijkbudgetten belangrijk om mensen actief en verantwoordelijk te maken voor hun eigen woonomgeving. Ook hier gaat het om de kracht van verbinding. Zie ook 8b

8n

Door slim samenwerken kan onze gemeente in de volgende raadsperiode met een wethouder minder, is onze overtuiging.