Moties vreemd aan de agenda.

In de raad zijn enkele moties behandeld die niet noodzakelijkerwijs over de op de agenda staandeonderwerpen gingen; deze heten dan in het ambtelijk jargon “vreemd aan de agenda”.
ProTiel heeft onder dit motto een zestal moties van andere partijen gesteund dan wel mee ingediend. Het betreft de hier volgende moties, die ook allemaal zijn aangenomen.

Een VVD motie over Flexwoningen, waarbij het gaat om deel te nemen aan een Pilotregeling Flexwoningen van het ministerie van Binnenlandse zaken. Het heeft tot doel het huisvestingsprobleem in de sociale sector te verminderen met tijdelijke, eenvoudige woningen.
Een VVD motie over aantrekken subsidies. Het plan is een subsidioloog aan te stellen. Dit is een specialist op het gebied van subsidies, die weet waar en hoe de subsidiepotten open te trekken ten behoeve van de gemeentelijke voorzieningen.

Een CDA motie over veiligheid na sluiting van ons arrestantencomplex. Deze beoogd het besluit tot sluiting van het arrestantencomplex te herzien.
Een GroenLinks motie over Global Goals. Deze heeft tot doel de gemeente Tiel een Global Goals gemeente te laten worden. Dit is een gemeente die, kortweg gesteld, bij haar taken en verantwoordelijkheden over de gemeentegrenzen heen kijkt waar het gaat om grensoverschrijdende problematiek.

Een PvdA motie over door de gemeente beschikbaar stellen van stageplekken. De bedoeling is dat de gemeente zich inspant om zowel binnen haar organisatie als bij andere instellingen en bedrijven stageplekken promoot voor leerlingen van de Tielse beroepsopleidingen. Er wordt door deze scholen namelijk een tekort aan stageplekken voor hun leerlingen ervaren.

Een PvdA motie over meer aandacht voor Mantelzorg bij de inrichting van de toegangspoort sociaal domein. Deze motie wil voorkomen dat mantelzorgers het gevoel hebben er alleen voor te staan.