Kort verslag van de raadsvergadering van 14 oktober 2020

Na aanleiding van schriftelijke vragen aan het college door de oppositiepartijen, waaronder ProTiel, aangaande de centrale huisvesting van arbeidsmigranten, maakten de coalitiepartijen opmerkingen. Zij verweten het college dat niet alle partijen in de raad op de hoogte waren gebracht van die vragen. En waarom dan

wel niet? En hoe zat het met het vertrouwelijke karakter van de discussie? Zij hadden hiermee een punt, want die vertrouwelijkheid hadden we gezamenlijk in de raad afgesproken. Maar een belanghebbende bij dit project, had inmiddels door de aankoop van het Kwadrantgebied en de publicatie daarvan in de Gelderland, zelf de vertrouwelijkheid opgeheven. En dan klimt een goede raad direct in de pen om kritische vragen te stellen over hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Hamerslagen.

Er stond een drietal hamerstukken op de agenda.
Het eerste was de Nota Vastgoedbeleid. De gemeente Tiel had tot dan toe geen actueel vastgoedbeleid. Om daartoe alsnog te komen werd de nota per hamerslag vastgesteld.
Als tweede werd de Aanvraag Krediet Groot Onderhoud Laan van

Westroijen akkoord bevonden. Waarmee voor dat groot onderhoud een krediet van € 450.000. beschikbaar werd gesteld.
Het derde hamerstuk betrof de ‘Wijziging G R Regionaal Archief Rivierenland’. Het ging daarbij om een technische wijziging van deze Gemeenschappelijke Regeling, die niet meer in hield dan het aanpassen van de deelnemersnamen als gevolg van het ontstaan van de fusiegemeente West Betuwe.

Bespreeknota Veiligheidsbeeld en Herprioritering Beleidsthema’s.

In het Meerjarenprogramma Veiligheid zijn zes prioriteiten gesteld met de daarbij behorende activiteiten en resultaten. Aan deze prioriteiten op zichzelf, is ook weer een volgorde van belangrijkheid en aandacht toegekend. De volgorde is als volgt: op de eerste plaats Ondermijning; op de tweede Verkeersveiligheid; op drie Aanpak Problematiek Kwetsbare Personen, zijnde jongeren en verwarde personen; op vier

Problematiek Arbeidsmigranten; op vijf het Verbinden van Veiligheid en Zorg; en op de zesde plaats tenslotte het Verplaatsen van Coffeeshops en het Experiment Gesloten Coffeeshopketen.

Als gevolg van de coronacrisis en de doorwerking daarvan op de begrotingscijfers is besloten een aanpassing in deze prioriteitstelling te doen. De veranderde volgorde betekent dat Ondermijning als eerste prioriteit blijft staan, de Problematiek van Kwetsbare Personen van plaats drie naar twee verhuist, Verbinding Veiligheid en Zorg van plaats vijf naar drie gaat, Verkeersveiligheid van twee naar vier, Problematiek Arbeidsmigranten van vier naar vijf en het Verplaatsen van de Coffeeshops plus het Experiment met Gesloten Coffeeshopketen als zesde prioriteit wordt gehandhaafd.

ProTiel kan zich goed vinden in deze herprioritering.

Vaststellen subsidie deelverordeningen.

Om de subsidieverlening aan de verschillende maatschappelijke organisaties voor alle betrokkenen duidelijk te regelen, heeft de raad unaniem een serie subsidiedeelverordeningen vastgesteld. Hierin wordt het beschikbare subsidiebedrag en de voorwaarden voor het verkrijgen

van een subsidie benoemd.
Er zijn vijf deelverordeningen vastgesteld: de Deelverordening Leefbaarheid Wijken en Dorpen Tiel 2020; de Deelverordening Sociale basis Tiel 2020; de Deelverordening Cultuur en Evenementen Tiel 2020; de Deelverordening Sport Tiel 2020; en de Deelverordening Integratie Tiel 2020.

De subsidieplafonds per deelverordening worden vastgesteld in de begrotingsraad van 11 november 2020. Wel heeft ProTiel gevraagd wat er gebeurt als de subsidieaanvragen per deelgebied het plafond overstijgen. Het college heeft toegezegd op dat moment terug te komen naar de raad met de vraag wat de raad wil: het plafond wel of niet verhogen, waarbij, als tot verhoging zou worden besloten, daar uiteraard dekking voor gevonden zal moeten worden in de zeer krappe gemeentelijke begroting.

Vaststellen Concept Warmtetransitievisie.

In een conceptvisie wordt weergegeven hoe de gemeente Tiel zich zou kunnen aanpassen om, voor wat betreft het warmtedeel, te voldoen aan de klimaatopgave volgens de Regionale Energie Strategie. Er wordt een beeld geschetst van de wijze waarop de bebouwde omgeving kan

worden ingericht zonder het gebruik van aardgas. Belangrijk onderdeel van de visie is het tijdspad waarin wijken en ook welke wijken, voor 2030 van het aardgas af gaan.
Een conceptvisie is uiteraard geen uitvoeringsbesluit over welke wijk wanneer en hoe aan de beurt is. Maar met deze visie in handen, gaat het college wel met belanghebbenden in gesprek.

ProTiel kan instemmen met het vaststellen van de conceptvisie, maar heeft het college de volgende tip meegegeven: als je met inwoners praat, dan moet je je realiseren dat iedere inwoner vraagt om de kosten en wie het gaat betalen. Als een wijk een collectieve oplossing aangeboden krijgt, dan zijn de vervolgvragen op de kosten: wat is de kwaliteit van het collectieve systeem? Met andere woorden: levert het mij hetzelfde comfort als nu en wordt het geen Warmte-Koudeopslag echec zoals in Passewaaij? En ten tweede: hoe worden de verbruikskosten gemeten? Met eenzelfde nauwkeurigheid als nu?