Kort verslag van de Commissie Ruimte van Dinsdag 28 september 2021

Bedrijvenpark Medel.

De heer Nanne Zwiep, directeur van bedrijvenpark Medel, gaf een mondelinge uiteenzetting over de stikstofuitstoot op het industriepark. Dit naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State, waarin werd gesteld dat de gebruikte stikstofberekening in het bestemmingsplan van de nieuwe uitbreiding van Medel, moest worden aangepast. Onlangs is een nieuwe berekening gemaakt die via een z.g. herstelbesluit aan het bestemmingsplan zal worden toegevoegd. In deze berekening is onder andere verwerkt dat in alle zich in dit uitbreidingsgebied te vestigen bedrijven gereden gaat worden met elektrische vorkheftrucks.  Ook is er een boerenbedrijf uitgekocht en gekeken naar stikstof besparende aanrijroutes voor het vrachtverkeer.

Omgevingsvisie.

De op handen zijnde invoering van de Omgevingswet, die bestaande wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening moet gaan vervangen, vraagt om een stuk voorbereiding van elke gemeente. Door het college van de gemeente Tiel is daartoe een bespreeknota opgesteld, die ter beoordeling aan de commissie werd voorgelegd. In deze nota wordt beschreven op welke manier men in Tiel de invoering en uitvoering van de wet gestalte denkt te gaan geven. Dit komt er in het kort op neer dat Tiel, gebruik makend van de door de rijksoverheid geboden mogelijkheden en tijd voor de invoering, ervoor kiest daar stapsgewijs invulling aan te geven. Door de invoering van de Omgevingswet, zal het eenvoudiger worden om op allerlei gebieden vergunningen aan te vragen. Maar er zal daarbij wel meer gevraagd worden van belanghebbenden om te reageren op initiatieven van overheden en aanvragers van vergunningen. In de commissie konden alle partijen zich vinden in de door het college voorgestelde weg.

Bestemmingsplan Maurikstraat Tiel

Voor het vaststellen van het Bestemmingsplan Tiel West Maurikstraat vroeg het college de commissie om advies. Dit bestemmingsplan is bedoeld om de bouw van een Islamitisch Cultureel Centrum mogelijk te maken op de plaats van de voormalige Rotonda school. In dit cultureel centrum worden een gebedsruimte en diverse maatschappelijke voorzieningen voor de wijk, zoals gelegenheden voor sport, cultuur en educatie ondergebracht. De bedoeling is dat het centrum voor alle wijkbewoners open staat. ProTiel staat dan ook volledig achter dit initiatief.