Kort verslag van de Commissie Bestuur van 30 september 2021

Afsprakenlijst.

Bij het doornemen van de afsprakenlijst, waarin de antwoorden op door de commissie schriftelijk ingediende vragen worden weergegeven, blijkt dat een tot tweemaal toe ingediende vraag van ProTiel nog steeds niet naar genoegen is beantwoord. De vraag gaat over de toegankelijkheid van het digitale BSR-portaal, waar slechts één van de partners, doorgaans de man, de WOZ-aanslag kan inzien, ook als beide partners eigenaar zijn van het onroerend goed. ProTiel vindt het niet meer van deze tijd dat slechts één van de partners toegang krijgt. Dat houdt ongelijkheid en afhankelijkheid in stand en geeft bovendien problemen als de toeganghebbende partner niet meer wilsbekwaam is. De fractie vraagt of de toegankelijkheid aangepast kan worden, zodat beide partners hun WOZ-gegevens met het BSR-portaal kunnen inzien. De vraag wordt, voorzien van een aanvullende noot van de griffie, voor de derde maal ingediend.

Actualiteiten.

Burgemeester Beenakker vertelde dat het eerste weekend met controle van de vaccinatiecode, ofwel de QR-code, door de horeca, rustig is verlopen. Tijdens het weekend van de Kermis, dat tegelijk met Tiel Pakt Uit plaats vindt, zullen er extra BOA’s worden ingezet. 

Op lantaarnpalen in het centrum zijn gele stickers met Jodensterren geplakt. Dat wordt niet getolereerd. Er is met hoge prioriteit een onderzoek ingesteld naar de daders.

De VVD-fractie meldde vernomen te hebben dat het aantal kleine vergrijpen door jongeren is toegenomen. Wethouder Melissen bevestigde dit en zei dat in samenwerking met MOZAIEK een project is gestart om deze jeugdcriminaliteit door re-educatie in goede zin om te buigen.

Op 29 september is er een beeldvormende avond geweest over de Bedrijfsorganisatie West Betuwe. Dit is het samenwerkingsverband van een aantal Betuwse gemeenten, waaronder ook de gemeente Tiel. Er werd daarbij zorg uitgesproken over het verloop van ambtenaren in de Tielse ambtelijk organisatie door hogere beloningen in andere gemeenten. Wethouder Melissen wees erop dat binnenkort een programma zal worden gestart om hier tegenwicht aan te bieden, dan wel intern de werkzaamheden te herzien. In dit verband herinnerde D’66 aan een eerder voorstel om de ambtenaren in te zetten in een pool, waaruit, in geval van pieken in het werkaanbod, ambtenaren van andere gemeenten kunnen worden ingezet.

Bespreeknota Rapportage 2021 AVRI

In een bespreeknota werd de commissie gevraagd in te stemmen met de Rapportage 2021 van het Algemeen Bestuur van de AVRI en met haar Strategisch Koersplan 2021-2025. Hoewel de fractie van ProTiel geen bemerkingen had op de rapportage en daarmee ook wel instemde, was zij van mening dat het Strategisch Koersplan en dat soort documenten van Gezamenlijke Regelingen, eerst in regionaal verband besproken moest worden. Dit zoals ook met de Regionale Energie Strategie was gebeurd. De fractie vindt dat de diverse gemeenteraden eerst over regionale vragen en nota’s regionaal moeten debatteren en pas daarna lokaal accorderen. Want dan pas weet je wat er in andere gemeenten leeft.

Wethouder Groen deelde daarop mee dat hij het standpunt van ProTiel steunt en de zienswijze van de gemeente Tiel niet zal inbrengen voordat alle deelnemende raden zijn benaderd door het Dagelijks Bestuur van de AVRI en er een regionaal debat heeft plaatsgevonden. Pas daarna kan het Algemeen Bestuur worden geïnformeerd over de zienswijzen van de deelnemende gemeenten.