Kort verslag van de Commissie Bestuur van 1 juli 2021

Informatie

Caro Achterberg, die een prijsvraag won met haar idee voor de langste boomgaard van Nederland, gaf vol enthousiasme een presentatie over haar project. De boomgaard, die behalve fruitbomen ook laanbomen moet gaan bevatten, is gesitueerd in de strook tussen de goederenspoorlijn en de A15 en moet zich zo ongeveer over heel het Betuwse deel van het traject uit gaan strekken.

Mevrouw Löffelman, de Tielse stadspromotor, vertelde over het door haar ingestelde toeristisch infomatiepunt bij Zinder. Toeristen die de stad bezoeken kunnen daar informatie krijgen over wat er in Tiel en omgeving zoal aan bezienswaardigheden en evenementen te vinden zijn.

ProTiel commissielid Alex Stultiens vroeg aandacht voor de administratieve gelijkheid van partners en verwees daarbij naar twee krantenberichten in De Gelderlander met de titels: “Hoe gelijk zijn man en vrouw voor gemeente?” en “Vrouw staat bij gemeente eerder voor een dichte deur.”

Alex vindt het ongerijmd dat in de huidige tijd van groeiende acceptatie van LHBTI-ers en van gelijkheid van man en vrouw, je als vrouw maar moeizaam toegang krijgt tot de digitale systemen van de overheid. “Ik geef het je te doen, als je voor je onbereikbare, zieke, oudere man, belastinggegevens via het BSR moet opzoeken. Je krijgt warempel alleen toegang als je de inlogdata van je partner gebruikt.” Graag brak hij dan ook een lans voor de jongere partner en verzocht de gemeente Tiel met klem de data van digitale gemeente loketten voor beide partners van dezelfde huishoudens toegankelijk te maken. “In de genoemde krantenberichten wordt waarachtig gewag gemaakt van discriminerende praktijken,” zei hij. Citerend uit de krantenberichten gaf Stultiens voorts aan dat Het College voor de Rechten van de Mens van mening is dat de criteria van de gemeenten ertoe kunnen leiden dat vooral mannen, dikwijls de oudere partners, toegang tot de gegevens hebben. Dat kan nadelig zijn voor vrouwen of de jongere partners, terwijl zij wel medeverantwoordelijk zijn voor de gezinsuitgaven. Vervolgens stelde Stultiens de vraag of een dergelijke misstand ook in de Tielse praktijk voorkomt. En als dat het geval zou zijn, wat er dan aan gedaan ging worden om het een en ander recht te zetten. Op deze vragen had de wethouder het antwoord niet onmiddellijk voorhanden, terwijl de voorzitter adviseerde om deze vragen schriftelijk in te dienen. Hetgeen geschiedde.

Jaarstukken 2020  

Door het compensatiebudget voor uit corona voortvloeiende problemen, alsmede uitgestelde werkzaamheden aan het wegenonderhoud en een hoger dan verwachte opbrengst van verkochte gemeentelijke panden, ziet de jaarrekening 2020 er met een voorlopig positief resultaat van € 1.928.000 heel wat gunstiger uit dan het verwachtte negatieve resultaat van € 826.000.

Pro Tiel is lichtelijk verheugd dat mede door een onverwachte omstandigheid als corona, met alle narigheid van dien, de financiële afwikkeling van 2020 dus gunstig uitpakt. Maar zonder die bijzondere bate zou het eindresultaat volgens de fractie toch ook licht positief zijn. Want ook de goede ontwikkelingen van Werkzaak droegen, naast de panden verkoop, bij aan voldoende tegenwicht van de acht ton verlies uit de eerste Voortgangsrapportage 2020, zo schatte zij in.

Klachtenoverzicht AVRI 2020

In het klachtenoverzicht van het jaar 2020 van de AVRI viel te lezen dat het voor de gehele organisatie van de AVRI een uitzonderlijk jaar betrof vanwege de Corona pandemie en de maatregelen die daaruit voortvloeiden. Het meeste kantoorpersoneel en dus ook het KCC, dat het eerste aanspreekpunt is voor de bewoners, werkte grotendeels vanuit huis. Dit heeft echter niet tot extra klachten geleid over de responstijd. Ten opzichte van het jaar 2019 zijn er minder klachten binnengekomen. Dit kan te maken hebben met het feit dat het omgekeerd inzamelen, wat vorig jaar tot een groot aantal klachten leidde, nu is geaccepteerd en ook functioneert. Daarnaast zijn er vanwege het Coronavirus geen evenementen geweest en gold er een vuurwerkverbod. Dat lijkt te hebben bijgedragen aan het uitblijven van klachten over gedragingen van boa´s.

Voor de fractie van ProTiel was dit overzicht aanleiding om haar complimenten te maken. Wel vroeg zij om klachten af te handelen middels een minnelijke schikking, alvorens over te gaan tot een formele klachtafhandeling. Wethouder Groen vertelde dat te doen, waar mogelijk.

Onderzoek ongeregeldheden jaarwisseling

Het college heeft onderzoek laten verrichten naar de ongeregeldheden tijdens de jaarwisseling van 2020 op 2021. Deze jaarwisseling was een uitzonderlijke, omdat er maatregelen golden wegens de corona pandemie, zoals een vuurwerkverbod. Niettemin hadden er op een drietal uit elkaar liggende locaties ongeregeldheden plaats, waarbij ook vuurwerk werd afgestoken. Uit gesprekken met betrokken partijen werd niet duidelijk welke oorzaken tot de overlast hebben geleid. Er waren ook nog geen verdachten aangehouden waarbij de aanleidingen duidelijk hadden kunnen worden. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de oorzaken gezocht moeten worden in de bijzondere situatie als gevolg van de pandemie. Een gebrekkige voorbereiding van de gemeentelijke autoriteiten is geenszins gebleken en het college concludeert dan ook dat de komende jaarwisseling op dezelfde wijze als voorheen kan worden voorbereid, met wellicht enkele aanscherpingen, gericht op genoemde incidenten.

ProTiel meende uit het onderzoeksrapport te kunnen opmaken dat er verdachten zijn, terwijl er niemand is aangehouden. De fractie wilde dan ook weten of er nog aanhoudingen plaats gingen vinden, zodat er kans was om de kosten van vernieling op de daders te verhalen. Maar de burgemeester stelde dat er dan eerst voldoende bewijs moest zijn, zoals bijvoorbeeldvia duidelijke filmopnamen van wijkbewoners. Daarop meldde de fractie dat er kort na de jaarwisseling filmpjes op social media gedeeld werden, waarop in ieder geval in de Molukse wijk was te zien dat beveiligers mee deden met de festiviteiten. Zij vroeg of er daar gewerkt was met een gespecialiseerd beveiligingsbedrijf die ervaring heeft met crowd control. De burgemeester zei echter de filmpjes niet te kennen. De ProTiel fractie vroeg zich vervolgens af of het accepteren van dergelijke festiviteiten, het niet naleven van de regel van anderhalve meter afstand en het toestaan van het gooien met vuurwerk, maar ook van het creëren van brandhaardjes, niet juist leidt tot escalatie van de situatie. De fractie opperde om de subsidies, die al jaren worden verstrekt om de festiviteiten te organiseren, te verminderen en een bonus achteraf te geven als beloning aan de wijk indien er geen escalaties of schade is ontstaan. De burgemeester wilde evenwel slechte noch goede gedragingen gaan belonen.

Impact monitor

De TIM, wat staat voor Tielse Impact Monitor, geeft een beeld van de financiële gevolgen die de corona pandemie heeft op het Tielse huishoudboekje. Er worden, door een veelheid van maatregelen die verband houden met corona, nogal wat extra onkosten gemaakt. Maar het is wel de bedoeling dat de rijksoverheid daar volledige compensatie voor biedt. Of dat ook allemaal gebeurt wordt in de Impact Monitor bijgehouden en met enige regelmaat aan raad en commissie getoond. Inmiddels is er een achtste versie en die laat zien dat kosten en compensaties goed worden bijgehouden en in evenwicht zijn. Dat is ook  van belang omdat de provincie over de schouders van het gemeentebestuur meekijkt. In ieder geval zijn alle fracties positief over de getoonde versie.