Kort verslag Commissie Ruimte van 29 juni 2021

Marktverordening

Het college vroeg de commissie in te stemmen met een voorgelegde wijziging van de marktvergunningen. Tot nu toe worden de marktvergunningen voor onbepaalde tijd verstrekt, maar door nieuwe, Europese regelgeving is dat niet meer mogelijk. In het voorstel worden bestaande vergunningen omgezet naar een duur van vijftien jaar, terwijl nieuw te verlenen vergunningen een looptijd van tien jaar krijgen. Dit alles om iedere ondernemer kans te bieden op een plaats op de Tielse markt. Het voorstel riep geen vragen op bij de commissie en ging als hamerstuk naar de raad.   

 Autoluwe binnenstad

Het autoluw maken van de binnenstad is een idee dat al in 2016 door ProTiel ter sprake is gebracht en zou in 2024 gerealiseerd kunnen worden, mits het voorstel op de laatste vergadering voor het zomerreces, op 14 juli, door de raad wordt aangenomen. Het voorstel, zoals het er nu ligt, is het plaatsen van een beweegbare afsluitpaal op de hoek bij Zinder, nabij de ingang Huf van Burenstraat, met avond en nachtelijke afsluiting tussen vijf uur ‘s middags en zes uur ‘s ochtends. Vervolgens een beweegbare afsluitpaal in het begin van het bredere stuk van de Westluidensestraat, ter hoogte van het kruispunt met de Tolhuisstraat en Agnietenstraat, met afsluiting van twaalf uur ‘s middags tot zes uur de volgende ochtend. Deze sluit dan het huidige promenadegebied af plus de Ambtmanstraat en de Gasthuisstraat. De overige, bestaande afsluitpalen blijven gehandhaafd. ProTiel kan zich uiteraard vinden in dit plan. Wel hebben wij aandacht gevraagd voor de mogelijkheid van parkeerplaatsen in de ring rondom de binnenstad, ten behoeve van het halen en brengen van mindervalide bezoekers van de binnenstad. Overigens zullen aanwonenden wel hun eigen parkeerplaatsen en garages kunnen bereiken. Ook blijven medische en andere dienstverleners door middel van nummerbordherkenning toegang houden tot het autoluwe gebied. Dit agendapunt zal verder regulier in de raad worden behandeld. 

Inspiratiedocument Passewaaij

 De commissie werd advies gevraagd over het zogenaamde Inspiratiedocument Passewaaij. In dit document wordt uiteengezet hoe men in een aantal stappen wil toewerken naar de realisatie van de nieuwe Passewaaijse wijken negen, tien en elf. Zo zal, om deze uitbreiding te realiseren, in de eerste plaats overeenstemming met de verschillende grondeigenaren moeten worden bereikt. Tijdens de bespreking van het document attendeerde ProTiel er op dat Tiel de laatste zeven tot acht jaar een achterstand van ongeveer zevenhonderd te bouwen woningen heeft opgelopen. Waarop de wethouder aangaf dat deze achterstand moeilijk zal zijn in te lopen. Verder volgde een positief advies op de strekking van het document, dat als hamerstuk naar de raad ging.

Teeltondersteunende zonnepanelen

 

Een ondernemer aan de Lingedijk in Wadenoijen, heeft een verzoek tot vergunningverlening ingediend voor het realiseren van teelt ondersteunende voorzieningen in de vorm van licht doorlatende zonnepanelen. In plaats van onder plastic hagelschermen, wil hij zachtfruit gaan telen onder een speciaal soort zonnepanelen, die voldoende zonlicht doorlaten voor de groei en rijping van het gewas. Door deze dubbelfunctie denkt hij een betere opbrengst van zijn fruit te verkrijgen en produceert hij tevens groene stroom. ProTiel kan zich vinden in dit verzoek. Wij hebben echter wel gevraagd ervoor te waken dat ondernemers zonnepanelen gaan plaatsen om er vervolgens niets onder te gaan telen. Het verzoek ging voorts als hamerstuk naar de raad.  

Transformatieplan binnenstad

Het college heeft een transformatieplan voor de binnenstad opgesteld. Het betreft een plan om ondernemers, met winkels in de aanloopstraten, te bewegen hun nering te verplaatsen naar leegstaande winkelpanden in de kern van het winkelgebied. Dit ter verbetering van de allure van het koopcentrum. Die verplaatsingen wil men stimuleren door subsidies te verstrekken. De panden die in de aanloopstraten leegkomen, zullen op de begane grond echter niet als woningen mogen worden bestempeld. Want men wil de levendigheid rond de kern van het winkelgebied