Bijdrage ProTiel 26-6-2019 raadsvergadering Perspectievennota 2018

Dank u voorzitter,

Vorig jaar tijdens de behandeling van de eerste Voortgangsnota en de Perspectievennota 2018 sprak ik de volgende woorden:

Hier zitten we dan. We gaan het hebben over de Voortgangsrapportage en de Perspectievennota. De vorige keer dat we met zoiets bezig waren, dat leek op een spoorboekje voor de toekomst, het Coalitieakkoord konden we enkele dagen na 5 juni het geheel bij het grofvuil zetten. Nu dan de Perspectievennota, bijgewerkt voor de Voortgangsrapportage, maar nog niet voor de Meicirculaire en belangrijker de Jaarrekening 2017. M.a.w. ik ben bang dat ik weer mee doe met een minder goed nieuwsshow, waarbij we over enige tijd constateren dat we dit weer naar beneden moeten bijstellen.”

Ik moet vaststellen dat sommige zaken veranderen, maar andere niet. Wat veranderd is, is het feit dat we hier bijeenzitten om te bespreken hoe we de slechte tijden te lijf gaan. In een raadswerkgroep hebben we gezamenlijk de kaders e.d. besproken en vastgesteld. Zo ook de hoogte van het te bezuinigen bedrag. De invulling zal onderdeel zijn van het politieke debat. En zo hoort het.

Wat helaas niet verandert is t.o.v. 2018 is het feit dat met name de mei-circulaire 2019 van het Rijk al onze noeste arbeid dreigt te torpederen. Een verzuchting mijnerzijds lijkt mij op zijn plaats. Dus geachte Rijksoverheid, neem je verantwoordelijkheid voor het hele land en niet alleen voor de Rijksschatkist.

We hebben met belangstelling kennisgenomen van de Voortgangsrapportage en de Perspectievennota 2019. Over de totale omvang van de bezuinigingen kan ik kort zijn. Daarmee stemmen wij in.

Voor de nadere invulling willen wij het college vragen de volgende zaken te bekijken en zo nodig en graag te verwerken in de Begroting 2020 e.v.j. In november zullen we waar nodig e.e.a. vergezeld laten gaan van moties en amendementen.

Wij stellen het volgende voor:

 1. De € 125.000 incidenteel voor het RIF zouden wij graag rechtstreeks gedektzien vanuit het algemene middelen. Daarmee schonen we het meerjaren staatje op pagina 13 op en laten daar geen gat meer zien. Een eventueel voordelig saldo laten vloeien naar het volgende punt.
 2. Mijn collega van GroenLinks heeft het al aangekondigd. Hierbij leveren ProTiel en GroenLinks de cijfermatige invulling van de 0,5% die niet in het nieuwe investeringsfonds wordt gestort, maar vooralsnog wordt aangewend om ons en betrokken instellingen en organisaties lucht te verschaffen om met elkaar in gesprek te gaan. We stellen het volgende voor:

a. Beschikbaar komt 0,5% van de 2,5% OZBverhoging. Dit is €45.000. Ditbedrag dient ter dekking van het opheffen c.q. verlagen van de volgende bezuinigingen:

 1. Schrappen bezuiniging beiaardier: € 20.000. Tevens het verzoekom in gesprek te gaan met de Oudheidkamer, om te peilen wat zij kan en wil bijdragen voor de toekomst van de beiaard.
 2. Renovatie honkbalveld structureel € 1.500 (zegge 1500 euris). In2017 had het veld al aangepast moeten zijn aan de eisen van de Honkbalbond. Langer uitstel is penny wise, pound foolish
 3. Schrappen bezuinigingen waarderingssubsidies amateurkunst: €15.000. Zoals mijn collega van GroenLinks al memoreerde, in gesprek gaan met de organisaties, wat zij voor de toekomst wel kunnen dragen.
 4. Verlagen bezuiniging waarderings- en activiteitensubsidie sportvan € 25.000 naar € 16.500. Ook hier geldt in gesprek gaan hoein de toekomst e.e.a. gestalte moet krijgen. Eventueel“overschot” uit voorstel 1 hier naartoe ploegen.

Daarmee is de € 45.000 op.

Kortom: we doen een moreel beroep op het college om dit mee te nemen bij het opstellen van de begroting en spreken de hoop uit dat we hiervoor in november geen moties en amendementen in stemming hoeven te brengen.

Brengt mij als laatste tot de beslispunten zoals genoemd in de Perspectieven nota:

 1. M.b.t. hoogte totaal bezuiniging akkoord. Voor punt 1a en 1b maakt ProTieleen voorbehoud op de hiervoor geschetste voorstellen.
 2. Akkoord met inachtneming met de door ons voorgestelde wijzigingen.
 3. Akkoord
 4. Akkoord
 5. Akkoord
 6. Akkoord met de toevoegingen zoals verwoord in de bijdrage van ProTiel.

Dank u wel voorzitter.