Bijdrage ProTiel 13-11-2019

Dank u voorzitter,

Tijdens mijn bijdrage in het debat over de Perspectievennota 2019 heb ik het volgende gezegd: ik citeer:

“Ik moet vaststellen dat sommige zaken veranderen, maar andere niet. Wat veranderd is, is het feit dat we hier bijeenzitten om te bespreken hoe we de slechte tijden te lijf gaan. In een raadswerkgroep hebben we gezamenlijk de kaders e.d. besproken en vastgesteld. Zo ook de hoogte van het te bezuinigen bedrag. De invulling zal onderdeel zijn van het politieke debat. En zo hoort het.” Einde citaat

En dat moment voorzitter is nu.

Ik zal mijn verhaal van buiten naar binnen inrichten.

Allereerst lees ik in VNG Magazine van oktober 2019 dat het kabinet bij monde van minister Ollongren het lokaal bestuur centraal zet. Daarmee moet de democratische legitimiteit van de overheid versterkt worden. Ik zou zeggen minister spreek vooral voor het kabinet, maar vooral niet voor mij, een simpel democratisch gelegitimeerd raadslid. Dat versterken gaat dan langs drie lijnen. Kern is dat het kabinet ons wil ondersteunen in het uitvoeren van onze taken. Die ondersteuning bestaat uit ondersteunen en meedenken. Geacht kabinet: ik heb meer belangstelling voor Rijks portemonnee, dan voor rijks denkkracht. M.a.w. met het dichtlopen van de door het rijk zelf veroorzaakte gaten komen we verder dan met dit geneuzel, dat veronderstelt dat wij gemeenten niet capabel zijn om decentralisaties goed uit te voeren. Met alles wat er op dit moment aan stoom en ander ongerief uit mijn oren komt, halen we zeker de milieudoelstellingen niet.

Ik sta inmiddels voor de deur van dit gemeentehuis. Heb me naar binnen gewurmd en hier sta ik dan.

De begroting 2020 ligt voor. Ik wil de ambtelijke organisatie, het college en de raadswerkgroep Bezuinigingen een compliment geven voor de producten waar we over gaan besluiten. Pijnlijk, noodzakelijk, maar samen apolitiek opgepakt. Met belanghebbenden uit de Tielse samenleving gedeeld, forse kritiek gekregen, maar dat hoort erbij. En dan nu de politieke krachtmeting. Ik hoop dat minister Ollongren en de rest van het kabinet dat gaan meekrijgen. Helemaal alleen, zonder uw hulp proberen we de negatieve consequenties van dit en vorig kabinetsbeleid weg te werken.

Allereerst wil ProTiel enige grote zorgen met u delen.

In het programma Veiligheid kom ik na lezing tot het volgende:

In deze pagina’s komt 24 keer het woord capaciteitsrisico voor. Soms in combinatie met financiën en soms in personele zin. We hebben het over veiligheid en veiligheidsrisico’s, maar hebben of wensen blijkbaar daarvoor niet voldoende middelen beschikbaar te kunnen stellen. Dan moet je niet verbaasd zijn, dat de gemiddelde inwoner geen geloof meer hecht aan handhaving, vervolging etc. Dit treft niet alleen onze beperkte gemeentelijke middelen, maar vooral de landelijke politie, die zich steeds meer uit de provincie terugtrekt. In dit verband verwijs ik  graag naar de interviews van onze burgemeester en de aanstaande motie vreemd aan de agenda. 

En dat is de reden dat ProTiel steeds meer moeite heeft om nieuwe verboden in te stellen, die niet gehandhaafd kunnen worden. Je zou kunnen zeggen dat je bijv. met een vuurwerkverbod een signaal wil afgeven, zijnde een discussie op gang brengen. Maar het enige duidelijke signaal dat je o.i. werkelijk afgeeft is: 

  • het is verboden;
  • maar niet handhaafbaar;
  • dus zeer kleine pakkans;
  • dus gaan we met een dikke middelvinger los. 

Dan bedrijf je in onze ogen symboolpolitiek. 

Hoe kijkt het college aan tegen deze redenatie en conclusie van ProTiel?

Dan de Doordecentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang; 

ProTiel maakt zich grote zorgen over deze doordecentralisatie, een ander woord voor “over de schutting kieperen”. We zitten middenin het grip krijgen op de financiële misère in ons sociaal domein en dan krijgen we dit over ons heen. En dan moet er een nieuw objectief verdeelmodel voor gaan gelden en dan stellen we in de voorliggende Begroting 2020 nu al vast dat: ik citeer: “volgens de eerste ramingen levert dit voor de gemeenten in Gelderland-Zuid en dus ook Tiel een negatief beeld op”. Einde citaat. 

Hoe lang laten we ons als raad van Tiel nog met een kluitje in het riet sturen. Als de raming werkelijk zo uitkomt, dan vind ik dat een belediging van deze raad, omdat door het rijk ons bevattingsniveau stelselmatig als laag wordt ingeschat. Echter deze is in deze raad namelijk veel hoger dan het rijk zelf kan bevatten.

Of moeten we met raadsleden en inwoners van Tiel, van de regio, neen alle gemeenten afreizen naar Den Haag, om op het Malieveld te demonstreren. Misschien moeten we dan voor 1 dag al het rollend materieel van de AVRI meenemen. Mij is namelijk ter ore gekomen, dat massaal met machines opkomen  pas echt zoden aan de dijk zet bij dit kabinet.

Bij aandacht voor inclusie en LHBTI wil ProTiel het volgende opmerken. De term inclusie kan gevolgd worden door een onuitputtelijke opsomming van doelgroepen, die op een of andere manier uitgesloten worden of de boot missen: denk aan mensen met een beperking, ouderen, laagopgeleiden, de nieuwe armen etc. Of je bent volledig in je opsomming, of je maakt je sterk voor een inclusieve samenleving. En daar is dan iedereen in begrepen die deel uitmaakt van deze samenleving. Dat betekent dan onlosmakelijk, dat vlogs, Technasium, lessen en trainingen op scholen en bij instanties alleen niet volstaan. Het debat dient op straat gevoerd te worden in Tiel Centrum, Noord, Oost, West en Zuid, in buurthuizen, moskeeën, kerken etc. Immers de voorstanders van een NIET-inclusieve maatschappij (ik gebruik hier bewust dit woord en niet het woord Samenleving) hoeven niet allemaal te vloggen, zitten niet allemaal op het Technasium of op school of werken bij instanties. Laten we vooral eens proberen buiten onze parochies te preken en proberen diegenen te bereiken die niet inclusief denken en handelen, want zij moeten het probleem zijn en voelen, niet de inclusieven.​

Wil het college eens nadenken hoe we dit debat zodanig kunnen verbreden, dat diegenen die een probleem hebben met inclusiviteit bereikt kunnen worden? En dit dan met de raad delen en bespreken?

Meer algemeen maakt ProTiel zich zorgen over het feit, dat we blijkbaar bij onze gemeente, maar ook bij sommige gemeenschappelijke regelingen, structureel mensen tekortkomen om onze ambities waar te maken. Daarbij horen de volgende vragen: 

Hebben we in het verleden te veel en te diep gesnoeid in ons ambtelijk apparaat?

Zo ja, ten faveure van wat is dat dan gebeurt?

Keert dat zich nu tegen ons?

Dan krijgen we nog de nieuwe wet inburgering; moeten we daar dezelfde conclusie aan gaan hangen als bij de vorige punten. Ben bang van wel.

Of college, heeft ProTiel het in dit geval bij het verkeerde eind?

Betekent dit dan dat ProTiel tegenstander is van het overnemen en uitvoeren van deze nieuwe taken? Zeker niet, wij zijn daar voorstander van, maar wel met de daarbij horende financiële middelen.  

Hoe denkt het college over de risico’s op de vorige onderwerpen?

Hebben we een plan B, als we ons op dezelfde manier in het pak laten naaien als bij het Sociaal Domein? 

Een speciaal woord van dank wil ik richten aan de wethouder financiën en zijn medewerkers, die de tijdens het debat over de Perspectievennota de uitgestoken hand van CU, GL en PT voortreffelijk heeft uitgewerkt in de nota reserves. Waarvoor mijn dank.

Maar ProTiel zou ProTiel niet zijn dat we toch wat aanpassingen in de begroting gaan voorstellen. Daarvoor gaan we een aantal amendementen indienen:

  1. Amendement om het bedrag voor de Reserve dekking temporiseren bezuinigingen op subsidies met € 180.000 te verhogen naar € 300.000. Dit doen we samen met Kleurrijk en Groen Links
  2. Amendement om voor 2020 de bezuiniging Waarderingssubsidie amateurkunst en de subsidie, sponsoring, kosten evenementen ten laste te brengen van voornoemde reserve. Dit om met de betreffende organisaties in gesprek te gaan hoe en voor hoeveel e.e.a. in 2021 effectief kan worden. Want beste inwoners van Tiel: we zullen allemaal onze bijdrage moeten leveren, willen we in de toekomst nog baas in eigen huis blijven. Dit doen we samen met Kleurrijk en Groen Links
  3. Amendement om de korting Rekenkamer ten laste te brengen van voornoemde reserve. E.e.a. tot de nieuwe wet op de rekenkamers in werking treedt. Dit doen we samen met CDA Tiel, Kleurrijk en D66 Tiel

U zult een aantal zaken missen, zoals bijv. de beiaardier. Dat klopt. We stellen 2020 vast en daar is deze bezuiniging nog niet voorzien. Tevens gaan wij ervan uit dat het college m.b.t. de beiaardier in gesprek is met organisaties die een dergelijke functie een warm hart toedragen, en dan niet alleen in symbolische zin. Hoe was het ook alweer: “een broedende kip moet je niet storen”.

Voor alles geldt, ga met belanghebbenden in gesprek over het hoe en wat. 

Onze inwoners hebben het recht om zich medeverantwoordelijk te voelen voor de Tielse financiën. De gemeente is geen pinautomaat.

Afsluitend wil ProTiel nog een pleidooi houden richting onze collega fracties in de raad: wij zouden het op prijs stellen om medio 2020 wederom een Raadswerkgroep bezuinigingen in te stellen. We hebben namelijk nog een uitdaging te gaan. Graag verneem ik de reacties

Wil het college een dergelijk wens van de raad actief ondersteunen?

Dank u wel voorzitter.