Uit de vergadering van de Commissie Samenleving van 3 februari 2021.

Verordening Jeugdhulp.

Het college vraagt in deze digitale vergadering advies aan de raad om een eerste wijziging aan te brengen in de  Verordening  Jeugdhulp. Deze wijziging is zowel om juridische redenen als om gelijkheid van behandeling van belang. De wijziging maakt het mogelijk om voor een cliënt een besluit te herzien of een overgangsregeling toe te passen. Tevens draagt de wijziging bij aan een betere beheersing van de kosten. ProTiel kan dan ook instemmen met de aanpassing. De commissie heeft unaniem besloten dit raadsvoorstel als hamerstuk naar de raad te laten gaan.

Verordening Beslistermijn Schuldhulpverlening.

De Verordening Beslistermijn Schuldhulpverlening 2021 regelt de  termijn waarbinnen mensen met schulden het eerste gesprek kunnen verwachten. De wettelijke termijn hiervoor is acht weken. Het college geeft echter aan te streven naar een termijn van twee tot vier weken. ProTiel  wilde van wethouder Melissen weten of de aanvragen dan ook binnen een termijn van acht weken kunnen worden afgehandeld en of er een toename van aanvragen is. Maar de wethouder gaf aan dit nog niet te kunnen beoordelen. Hij zei uiteraard wel te streven naar een vlotte afhandeling aan de voorkant van de  hulpaanvragen. De instroom gaat lopen via de sociale poort. In de betreffende stukken geeft het college wel aan dat als de wettelijke termijn niet gehaald wordt, er keuzes gemaakt moeten worden in de vorm van extra ambtelijke inzet of overschrijding van de termijn. De commissie heeft besloten dit raadsvoorstel als hamerstuk naar de raad te sturen.

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning.

Het voorstel tot aanpassing van de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning, betrof een aantal technische wijzigingen die geen consequenties hadden voor het praktische doel van de verordening. Het voorstel werd dan ook zonder enige discussie unaniem door de commissie als hamerstuk naar de raad is gestuurd.