Uit de vergadering van de Commissie Ruimte van 2 februari 2021.

Herijking Regionaal Economisch Ambitiedocument.

In de eerste vergadering van de Commissie Ruimte van het jaar 2021, die tevens de eerste digitaal gehouden commissievergadering in Tiel was, kwam als eerste agendapunt aan de orde de herijking van het Regionaal Economisch Ambitiedocument. Daarbij ging het om een bespreking van dit document, in ambtelijke termen een informatienota of bespreekdocument genaamd, waarover geen verder advies aan de raad wordt gevraagd. Dit ambitiedocument houdt het economisch reilen en zeilen binnen de regio in en hoe dit in bestuurlijk regionale samenwerking te bevorderen. Hierover heeft ProTiel aangegeven blij te zijn met het voornemen van de regio om de huidige ambities in de komende jaren voort  te zetten, waarin duurzaamheid een rol speelt. Wat betreft de financiële bijdrage van de gemeente Tiel in het Regionale Investering Fonds hebben wij een positieve grondhouding. Er zijn drie verschillende financiële modellen die uitgewerkt gaan worden. Wij hebben aangeven te wachten op de uitwerking hiervan om het resultaat mee te kunnen nemen in de gemeentelijke begroting van 2022. In de stukken is te lezen dat de gemeente Tiel in de crisis van 2008, de bankencrisis, veel banen verloren heeft zien gaan door bezuinigingen in de publieke sector. Daarbij zijn tussen 2016 en 2019 veel arbeidsplaatsen verloren gegaan in de bouw, de industrie en bij facilitaire diensten. Maar in die laatste periode is in de gemeenten West Betuwe , West Maas en Waal en Neder Betuwe de werkgelegenheid juist gegroeid. Omdat er in de gemeente West Betuwe stemmen zijn opgegaan om de bijdrage aan het Regionaal Investering Fonds terug te brengen van drie euro naar één euro per inwoner, heeft ProTiel aangegeven geen voorstander te zijn van aanvulling van dat gat door de  overige gemeenten in de regio. We hebben geconstateerd dat Tiel hard geraakt is en vragen ons af wat er voor Tiel nog in het vat zit voor herstel.

Verkeerssituatie Bredestraat- Bommelweg.

Door het CDA was de Informatienota Verkeerssituatie Bredestraat en Bommelweg ter bespreking op de agenda geplaatst. Dit vanwege de hierin vernoemde alternatieve financiering.

Wethouder Groen gaf nadere uitleg over de nota. Hij noemde de gesprekken die zijn en worden gevoerd met bewoners en aanliggende bedrijven over de uit te voeren wegreconstructies, het te plegen onderhoud en te nemen verkeersmaatregelen.

Inspraak van bewoners is voor ProTiel natuurlijk een prima zaak. Wat betreft de genoemde alternatieve financiering, zijnde een door ondernemers aangeboden bijdrage aan een eventuele wegreconstructie, heeft ProTiel toch nog enkele vragen gesteld. Wij wilden weten wat voor gevolgen het  kan hebben voor de Gemeente Tiel als een ondernemer een geldelijke bijdrage levert aan de verbetering van een weg. Kan deze medefinanciering in de toekomst verplichtingen opleveren voor de gemeente op financieel gebied of in het onderhoud van de weg? Worden er afspraken gemaakt? Is het belastingtechnisch mogelijk?

 Het antwoord van de  wethouder was dat er nog niets bekend is over het hoe of wat voor afspraken er gemaakt worden en dat er naar de rechtmatigheid van het plan onderzoek moet worden gedaan.