Uit de vergadering van de Commissie Bestuur van 4 maart 2021

Actualiteiten

Op 23 maart wordt in de plantage van de Sint Martinuskerk, bij het Moluks monument, de verbintenis met de Molukkers en de entree van de Molukse KNIL militairen in Nederland herinnerd.

De eenzijdige beslissing van het college om de najaarskermis af te schaffen, wordt door meerdere fracties, waaronder de fractie van ProTiel, betreurd. ProTiel heeft bij een eerdere gelegenheid al informeel vragen gesteld aan de wethouder, die heeft daarop toegezegd spoedig te zullen antwoorden. Het CDA herinnerde de wethouder eraan dat ook aan haar fractie een informatienota was toegezegd. Een bekende kermisfamilie uit de gemeente West-Betuwe, heeft eerder gezegd potentie te zien in de Tielse kermis. De fractie van D66 sprak van een teloorgang van Tiels cultuurgoed.

Duidelijk is dat het laatste woord over de kermiskwestie nog niet gesproken is.

Gescheiden inzameling luierafval
ProTiel is in principe blij dat er een regeling komt voor het recyclen van alle luierafval. Dat dit mogelijk is, vloeit voort uit een door het afvalverwerkingsbedrijf ARN positief afgerond onderzoek. Het is de fractie duidelijk dat er milieuwinst valt te behalen met de aparte inzameling van dergelijk veelvuldig gebruikt incontinentieafval. Desondanks heeft ProTiel nogal wat vragen over de praktische uitvoering.

Bij positief besluit van de raad zullen de kosten opgenomen worden in het tarief van de afvalstoffenheffing.

In ieder geval levert de recycling weliswaar milieuwinst op, maar is wel duurder dan verbranden als restafval.  

Het Algemeen Bestuur van de AVRI houdt een slag om de arm waar het gaat om de tariefafspraken van de afvalverwerker, zijnde de ARN. Zij heeft wel een overeenkomst met de ARN over de hoeveelheid aan te bieden afval, maar verwacht dat het nogal wat meer zou kunnen worden dan overeengekomen. Vragen over stankoverlast in de zomer, het toegangssysteem van de containers en het voorkomen van vervuiling met ander afval leveren nog geen antwoorden op. Reden voor de fractie van ProTiel om aan te geven dat zij in beginsel wel voorstander is van de gescheiden inzameling, maar een dergelijk belangrijk onderwerp graag in de raad regulier behandeld ziet worden.

De fracties van VVD en CDA spraken zich uit tegen het voorstel om ook babyluiers mee te nemen.

De woordvoerder van D66 sprak over de mogelijkheid van een alternatief luiersysteem. Dat zou bestaan uit een wasbaar broekje, met daarin een uitneembare papieren voering. Slechts het papieren deel behoefde afgevoerd te worden. GroenLinks sprak zich uit als voorstander van de recycling.

Het onderwerp wordt vervolgd in de eerstkomende raadsvergadering.


Informatienota Tielse impactmonitor.
Bij de bespreking van de informatienota Tielse impactmonitor ging het om de zevende versie betreffende de invloed die de coronacrisis heeft op de gemeentelijke budgetten.

Tot nu toe lieten de nota’s vooral de stand van zaken zien, zonder vooruit te kijken naar mogelijk gunstige dan wel ongunstige ontwikkelingen, voor zover deze te voorzien zijn. Alle fracties vonden dat een tekortkoming; zij verlangen een lange termijnvisie. Er zijn zorgen dat er met effecten op de wat verdere toekomst onvoldoende rekening wordt gehouden en er wellicht nog stevige rekeningen kunnen volgen. Enkele fracties opperden dan ook dat er eventueel gespaard moet worden voor deze effecten. De term voorsorteren werd veelvuldige geuit. Reden voor ProTiel om de mogelijkheid van een beeldvormende avond aan te kaarten, waarop de fracties en het college gezamenlijk konden gaan voorsorteren. Het idee was om in de commissie dieper op het onderwerp in te gaan. De wethouder nam deze suggestie mee en zou er spoedig met een voorstel op terugkomen.