Uit de vergadering van de Commissie Bestuur van 4 februari 2021.

De vergadering werd aangevangen met een aantal presentaties over de energietransitie, met als doel een goed beeld te krijgen van de opgave waarvoor de gemeente Tiel zich gesteld ziet in haar bijdrage aan de regionale inspanningen.

Door  Annemieke Spit werd namens Regio Rivierenland een toelichting gegeven op de Regionale Energie Strategie, of wel de RES, waarbij het ging over de kansen en belemmeringen. Vervolgens schetste Marloes Toonder van Liander de impact van de energietransitie op het elektriciteitsnetwerk.
Namens de gemeente Tiel vertelde Feddes Olthof over wat Tiel tot nu toe had ingebracht in de RES. Dat is tot nu toe beperkt gebleven tot zonnepanelen langs de A15 en als gewasbescher-ming voor zachtfruit. Eveneens namens de gemeente Tiel, zette Miek Blom de Regionale Adaptatie Strategie, kortweg de RAS, uiteen. Bij dit laatste onderwerp ging het niet zozeer over energietransitie, maar over klimaataanpassing.

Met deze presentaties was de fractie van ProTiel niet zo gelukkig, want de ZOOM voorstelling duurde, met totaal vijf kwartier, veel te lang om de aandacht vast te houden. Van enige discussie was geen sprake.

De persoonlijke indruk van ProTiel commissielid Alex Stultiens was, dat de Gemeente Tiel de  beschikbare ruimte binnen de gemeentegrenzen wil vullen met windmolens en zonneparken, maar niet voldoende in overleg treedt en samenwerking zoekt met andere gemeenten.

Actualiteiten.

Bij het onderwerp Actualiteiten werd door de fracties vooral ingegaan op de ongeregeldheden tijdens de jaarwisseling in relatie met de coronamaatregelen. Daarover merkte Alex Stultiens op: ‘We mogen ons gelukkig prijzen dat Tiel voorlopig de dans van Eindhoven, Rotterdam en andere steden bespaard is gebleven. Maar we hebben ons portie wel gehad, met vechtende hobbyisten die een kinderspeeltuin verkiezen boven hun eigen achtertuin. Ofschoon je met zulke mensen nog aan de keukentafel kunt gaan zitten en vertellen hoe het anders kan en moet. Maar daarna kwam het vuurwerk dat niet afgestoken had mogen worden, vergezeld van stevige verstoring van de openbare orde. Niettemin hielp het vuurwerkverbod over het algemeen wel. Geen bange huisdieren en kinderen. Dat is zeker voor herhaling vatbaar. Maar het klapstuk kwam met het invoeren van de avondklok, waarvan iedereen het waarom begrijpt, zeker wanneer je zelf het Coronavirus onder de leden hebt gehad, zoals ik. Wat niemand begrijpt, is waarom een klein groepje mensen, verdeeld over het hele land, gaan rellen. Mijn respect daarom voor de politie en burgemeesters, die de demonstraties in goede banen leidden. De oplossing? Steeds weer opnieuw het waarom uitleggen: praten, praten, praten.’

Kaderbrief Veiligheidsregio Zuid.

Het college stelde voor een zienswijze in te dienen op de kaderbrief van de VRGZ, de Veiligheidsregio Zuid. De kaderbrief van de VRGZ dient ter voorbereiding van haar begroting voor het jaar 2022 en informeert middels deze brief de gemeenteraden over de ontwikkelingen, het beleid en de financiële consequenties voor 2022. De VRGZ heeft de afgelopen jaren forse bezuinigingen uitgevoerd, in totaal voor 4,1 miljoen euro. In 2021 realiseerde de VRGZ nog eens extra bezuinigingen van 1% , zijnde 320.000 euro. In de kaderbrief staat dat extra bezuinigingsopdrachten zeer waarschijnlijk gevolgen hebben voor de operationele kerntaken. Niettemin vindt het Tielse college, gelet op de eigen financiële positie, dat de bezuiniging van 2021 een structureel karakter dient te krijgen en dus ook voor de begroting van 2022 moet gelden. Tegenvallers dient de VRGZ, volgens de mening van het college, binnen de eigen begroting op te vangen geven. De commissie was het eens met het college, zodat het voorstel als hamerstuk naar de raad ging.

Veiligheidsbeeld 2020.

Uit het veiligheidsbeeld van Tiel over het afgelopen jaar, kan opgemaakt worden dat voor de komende tijd de aandacht moet uitgaan naar het voorkomen dat de onderwereld meer voet aan de grond krijgt in Tiel. Op het hoofdstuk ondermijning moet stevig ingezet worden, want de trend is stijgend. Het gevaar dat het de autoriteiten over de voeten loopt is niet ondenkbaar. Het valt ook op dat incidenten met en tussen individuen stijgende trends vertonen. Daarbij gaat het om overlast van verwarde personen, alcoholmisbruik en burenruzies. Wat opvalt is dat de zogenaamde geëscaleerde multicomplexe casuïstiek, ofwel uit de hand gelopen ingewikkelde gevallen, afneemt of stabiliseert. Dit voor zover de cijfers nu laten zien. Het algemene beeld is echter dat de veiligheidscijfers gunstig zijn in vergelijking met de voorgaande periode.

 Protiel maakte de opmerking verbaasd te zijn dat het college, voorafgaand aan deze informatie aan de Commissie Bestuur, de media al van de cijfers op de hoogte had gesteld. Dit om verslag te doen van deze positieve cijfers. Het college zei te begrijpen dat de veiligheidscijfers gunstig beïnvloed zijn door het Coronavirus.

Kadernota AVRI.

Bij de bespreking van de Kadernota van de AVRI doet wethouder Groen opnieuw verslag van zijn zoektocht naar mogelijkheden voor het nascheiden van huisvuil. De opmerking van ProTiel dat er eerst een grote investering gedaan moet worden om het nascheiden mogelijk te maken, kon de wethouder niet waarderen. De zoektocht doet hij immers ter opvolging van een motie van de Raad. De beslissing is uiteindelijk aan de Raad. Naar de mening van ProTiel is de grote opgave voor de AVRI het zoveel mogelijk in toom houden van de afvalstoffenheffing voor bewoners. Daarvoor is voorspelbaarheid, grip, het vergroten van invloed op de keten en wendbaarheid nodig. Echter, aan de uitwerking daarvan in scenario’s wordt nauwelijks vormgegeven. Evenmin wordt duidelijk gemaakt op welke wijze bijvoorbeeld het ‘vergroten van invloed op de keten’ de komende periode wordt opgepakt. Men zou bijvoorbeeld met partners zelf een keten op kunnen zetten richting eindproduct. Circulariteit, of hergebruik van afvalmateriaal, is op zich een mooi streven, maar kan de AVRI garanderen dat dit niet kostenverhogend gaat werken, zoals dat nu wel bij incontinentiemateriaal het geval zal zijn? Kortom: t.o.v. de kaderbrief van vorig jaar is er nauwelijks nieuws onder de zon. Jammer van de gemiste kans.