Uit de raadsvergadering van 24 maart 2021.

Alvorens met de agenda te beginnen werd het agendapunt Financiële Verordening Gemeente Tiel  afgevoerd, dit om reden dat er vanuit de fracties nog te veel onduidelijkheden bestonden. Het onderwerp is terugverwezen naar de nog te plannen vergadering van de commissie Beleidscyclus.

Ingekomen stukken

Een brief van de Provincie Gelderland, inzake haar oordeel over de Tielse begroting van 2021 en de meerjarenraming 2022-2024, werd eveneens geagendeerd voor de vergadering van de commissie Beleidscyclus.

Hamerstukken

Er stond slechts één hamerstuk op de agenda. Dit betrof de jaarlijks terugkerende aanvraag voor compensatie betreffende conventionele explosieven. Gemeenten krijgen zeventig procent van de kosten voor het opruimen van explosieven vergoed, met name die uit de tweede wereldoorlog. Voor het jaar 2020 betreft het een bedrag van € 22.195,11.

Raadsvoorstel gescheiden inzameling luierafval

Al jaren speelt de vraag of het niet mogelijk is om luierafval te recyclen. Het bedrijf dat dit tot een aantal jaren geleden technisch aankon, was het gespecialiseerde bedrijf genaamd Knowaste, dat echter in 2007 failliet is gegaan. Sindsdien waren er geen effectieve recyclingmogelijkheden. Maar afvalverwerker ARN, in Weurt, heeft aangegeven vanaf 1 oktober 2021 ook luiermateriaal te kunnen recyclen. In afwachting van deze mogelijkheid, heeft de raad op 16 oktober 2019 besloten om inwoners met uitsluitend incontinentie-afval en dus géén babyluiers, onder voorwaarden een compensatie voor de extra afvalkosten te geven. Deze regeling kan vervallen zodra alle luiers fysiek apart en voor de inwoners kosteloos ingezameld worden. Parallel daaraan gold de compensatieregeling ook voor inwoners met medisch afval zoals stomazakjes. De keuzes die de raad kon maken bestond uit een aantal mogelijkheden: het incontinentie-afval, inclusief babyluiers, al dan niet gescheiden inzamelen en laten verwerken en zo ja, inzamelen via centrale brengvoorzieningen, huis-aan-huis-inzameling of een combinatie daarvan? De meningen in de raad waren zeer verdeeld. Met name het feit dat ook babyluiers meegenomen werden in de omslag per huishouden, verwerkt in de afvalstoffenheffing, was voor een aantal partijen een brug te ver. De PvdB diende nog een amendement in, om de investeringskosten voor half ondergrondse containers uit de algemene reserve te halen. De weerstand bij het college en de rest van de raad was dermate groot, dat het amendement werd ingetrokken. Uiteindelijk heeft het voorstel van het college, verwerken en inzamelen volgens het brengconcept, het ook met steun van ProTiel, net gehaald. De stemverhouding was dertien voor van  PvdB, PvdA, GL en  PT, met twaalf stemmen tegen van CU, VVD, D66 en CDA. Als tweede werd nog een motie van D66 en GL in stemming gebracht om te bekijken of er een fonds ingesteld kon worden om het gebruik van wasbare luiers te stimuleren. Deze motie is met vierentwintig stemmen voor en één stem tegen aangenomen.

Uitvoering Waalkade FaseTwee

Voor de uitvoering van de tweede fase in het opknappen van het Waalkade terrein, was het eertijds beschikbaar gestelde budget bij lange niet toereikend meer. Er moesten keuzes gemaakt worden tussen het in

2020 beschikbaar stellen van het extra benodigde krediet van 2,1 miljoen euro, of een herverdeling van het huidige budget van 1,5 miljoen euro. Die herverdeling zou er dan als volgt uit gaan zien. Voor het ontharden, egaliseren en vergroenen van het terrein, benevens de reconstructie van de Veerweg en het inrichten van camperplaatsen, 738 duizend euro beschikbaar stellen. Voor de meekoppelkans van de dijkversterking, inhoudend de verbreding van de Echteldsedijk, 600 duizend euro. Voor eveneens een meekoppelkans met de dijkversterking, betreffend de verplaatsing van de pompput op de hoek van de Echteldsedijk met de Havendijk, 137 duizend euro. En tenslotte 25 duizend euro voor kleinere meekoppelkansen met de dijkversterking, waarbij opbrengsten voortvloeiend uit de dijkversterking, ingezet zouden worden voor een mogelijk derde bouwsteen uit het ontwerp van Waalkade Fase Twee.

ProTiel mocht het debat openen, waarbij Peter Elferink aanvoerde dat weliswaar niemand tegen een geheel opgeknapte Waalkade kan zijn middels de eerste keuze. Maar dat ProTiel desondanks toch koos voor de tweede keuze, de herverdeling van het budget. Als redenen noemde hij dat in de eerste plaats de meekoppelkansen eenmalig zijn en het tempo wordt gedicteerd door het Waterschap Rivierenland. Ten tweede wees hij op de financiële situatie van Tiel, die niet dusdanig is dat ongestraft uit de algemene reserve geput kan worden. “ProTiel voelt er niets voor om nu in stenen te investeren en in november weer te moeten bezuinigen op subsidies en andere immateriële zaken”, aldus Elferink. Gelukkig was de rest van de raad dezelfde mening toegedaan, zodat unaniem voor de herverdeling is gekozen.

Motie vreemd aan de orde

Er waren een tweetal moties vreemd aan de orde ingediend. Dit zijn moties die los staan van de agendapunten. De motie is uiteraard unaniem aangenomen. De eerste motie betrof een Mobiel Stemlokaal, bedoeld om een positieve stimulans te geven aan de opkomst bij de raadsverkiezingen in 2022. Aan de opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen schort het namelijk nogal. In Tiel varieert deze rond de achtenveertig procent. De motie, ingediend door alle raadsfracties, roept het college op mogelijkheden te onderzoeken voor een mobiel stemlokaal ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 en over de resultaten de raad vóór het aanstaande zomerreces te informeren. Tevens vraagt de motie te onderzoeken op welke locaties en tijden een mobiel of bijzonder stembureau wenselijk is tijdens die verkiezingen en tegen welke kosten dit uitgevoerd kan worden. De motie is uiteraard unaniem aangenomen.

De tweede motie betrof de door GL en PvdB ingediende motie Zwerfafval. Met name bij de hoogbouw is dat een probleem. De motie vraagt en draagt het college op in overleg te gaan met de Avri om te onderzoeken welke oplossingen er geboden kunnen worden tot het terugdringen van zwerfafval rond afvalcontainers. De motie vraagt specifieke aandacht voor het in kaart brengen van het aantal containers dat het betreft en wat de kosten zijn voor bijplaatsen van ondergrondse containers bij hoogbouwlocaties. Ook vraagt de motie of er bij hoogbouwlocaties nog andere mogelijkheden zijn om plastic afval aan te bieden en tevens te onderzoeken of openbare prullenbakken, met name in en rondom het centrum, frequenter kunnen worden geledigd en wat daar de kosten van zijn.

Er ontstond een discussie waarbij met name de VVD de indieners verweet, dat ze eerst constateren dat bijplaatsing van afval bij ondergrondse containers en het hangen van plastic afvalzakken aan palen mede zwerfafval veroorzaken, om vervolgens onderzoek te willen om containers bij te plaatsen. De VVD is namelijk voorstander van nascheiding, wat wil zeggen het achteraf scheiden van het bijeen gestorte afval. Over deze stellingname kan het volgende gezegd worden. Ten eerste zal ook bij nascheiding bij hoogbouw met containers gewerkt moeten worden. Wellicht wonen te weinig VVD-ers in hoogbouw om te weten dat de ruimte voor privé containers per huishouden ontbreekt. M.b.t. nascheiding bestaat het idee dat je alles op één hoop gooit, maar dat is niet het geval. Papier zal altijd droog, dus apart, ingezameld moeten worden, anders is het niet als grondstof voor nieuw papier te verwerken. Hetzelfde geldt voor GFT-afval, dat gecomposteerd wordt. Plastic en blik kunnen wel bij elkaar aangeboden worden. Blik kan ook samen met glas. Dus nascheiding waarin je alles in één bak gooit werkt niet echt. Misschien wel in de toekomst. Uiteindelijk is de motie aangenomen met vijftien stemmen voor van PvdB, GL, PT en D66, en tien stemmen tegen van VVD, CDA, CU, PvdA.