Uit de raadsvergadering van 22 april 2020

De raadsvergadering van 22 april geldt als de eerste in de tijd van de coronacrisis, omdat de vergadering van maart vanwege de crisis is afgeblazen. Tevens is het de eerste vergadering ooit die digitaal is afgewerkt. Dat wil zeggen dat de raadsleden thuis voor het scherm zaten en de voorzitter in de persoon van burgemeester Beenakker, samen met griffier Westerholt voor hun schermen op het gemeentehuis.
Door het vervallen van de vergadering van maart was er een lange agenda. Bovendien waren ook de commissievergaderingen afgezegd, waardoor de onderwerpen rechtstreeks op de agenda van de raad werden gezet. Hamerstukken werden dus niet geleverd.
In dit verslag een overzicht van de belangrijkste onderwerpen.

Alvorens de agenda af te werken installeerde de burgemeester een nieuw raadslid van de PvdB, de heer F. Groen senior. ProTiel feliciteert bij deze de heer Groen met zijn benoeming.

Ontwikkeling Veilingterrein

De raad ziet kansen voor Tiel met de ontwikkeling van het veilingterrein. Er is een mogelijkheid als inbreidingslocatie voor woningbouw en daarnaast een mooie kans voor onderwijs ten behoeve van wellicht de ROC-Rivor en het VMBO van het Lingecollege, in de directe nabijheid van openbaar vervoer. De raad heeft dus van harte ingestemd met het collegevoorstel om een

voorbereidingskrediet van € 180.000 beschikbaar te stellen. Dit wordt door de provincie nog eens met € 50.000 aangevuld. Bij uitvoering wordt dat bedrag ingebracht in de exploitatie van het gebied.

Renovatie Cruijffcourt

De raad is in meerderheid voorstander van de renovatie van het Cruijffcourt. Zij is van mening dat het perspectief en sportmogelijkheid biedt aan jongeren, juist in deze tijd en in een kwetsbare wijk. Het draagt bij aan een aantal belangrijke onderwerpen zoals: sport en beweging, gezondheid, veiligheid en leefbaarheid. Juist nu is er ook nog een financiële bijdrage vanuit de Cruijff Foundation beschikbaar. De dekking van de gemeentelijke middelen wordt gevonden in niet uitgegeven budgetten uit 2019. Voor € 25.000 zoeken een aantal maatschappelijke organisaties nog extern geld middels een burgerinitiatief. Merkwaardig was wel de tegenstem van het CDA, met het argument om vanwege de Coronacrisis secuur met gemeentelijk geld om te gaan. Merkwaardig omdat het CDA, ondanks de Coronacrisis, wel akkoord ging om het voorbereidingskrediet van het Veilingterrein beschikbaar te stellen. Gelegenheidsargumentatie?

Raadskring Rivierenland

Aan de orde was een motie van PvdB, VVD, CDA, D66 en PvdA om een andere motie, genaamd Grip op de Gemeenschappelijke Regelingen, Initiatief Raadskring Rivierenland, in te trekken.
ProTiel vindt het spijtig, dat er in deze motie wordt opgeroepen tot het intrekken van een eerder aangenomen motie ter bevordering van de regionale samenwerking. Waarom, want we willen in de raden van de Regio Rivierenland toch meer grip op Gemeenschappelijke Regelingen krijgen?


In plaats van het gesprek met de andere raden aan te gaan, gooit de meerderheid van de raad de deur dicht. Hopelijk is het geen angst, die hen hindert om over de Tielse standpunten in gesprek te gaan met andere raden.
Ondanks deze tegenslag zal ProTiel zich in blijven zetten teneinde meer democratische grip te krijgen op de gemeenschappelijke regelingen door regionale samenwerking. Dit zijn we ook verplicht aan onze kiezers, omdat we hiermee uitvoering geven aan een onderdeel uit ons verkiezingsprogramma.

Coalition of the willing 

De motie ‘Coalition of the Willing’ van Groen Links en PVDA, die oproept om als gemeente een aantal alleenstaande vluchtelingenkinderen, die in Griekenland in mensonwaardige omstandigheden leven, een plek te geven, heeft het helaas niet gehaald. VVD, PvdB en CDA waren tegen, omdat zij zich conformeren aan het landelijk beleid. In het kabinet zijn met name VVD en CDA fel tegen het hierheen halen van weeskinderen.