Uit de raadsvergadering van 20 januari 2021.

De raadsvergadering van 20 januari betrof een ingelaste vergadering om een aantal vanuit de decemberraad doorgeschoven onderwerpen te behandelen. Alvorens met de agenda te beginnen gaf de vice-voorzitter van de raad, namens alle fracties, een verklaring af m.b.t. de jaarwisseling. De jaarwisseling is in Tiel op sommige plaatsen onrustig verlopen. In de media hebben we hier meerdere berichten over kunnen lezen en zowel inwoners als hulpverleners hebben hierover berichten op social media geplaatst of ons persoonlijk laten weten wat hen is overkomen. Onze burgemeester heeft begin dit jaar reeds laten weten dat hij zeer boos en teleurgesteld is over de vernielingen, het afsteken van zwaar vuurwerk ondanks het verbod en het belagen van politie en brandweer. Bij het laatste moest zelfs de ME in actie komen. Als raad betreuren wij het zeer dat een klein groepje raddraaiers voor zoveel overlast en schade heeft gezorgd. Wij hopen dan ook dat de betrokken personen ter verantwoording worden geroepen en de schade op hen verhaald kan worden. Wij sloten ons als raad unaniem aan bij de woorden van de burgemeester. Onze hulpverleners van de ambulance, brandweer, politie en boa’s zijn er altijd, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Zij verdienen ons respect voor wat ze doen en niet om tijdens oud en nieuw bekogeld te worden met vuurwerk of op andere manieren belaagd te worden. Wij willen als raad iedereen bedanken voor de getoonde inzet en onze hulpverleners middels deze verklaring laten weten dat wij vierkant achter hen staan en hen waarderen.

Ingekomen stukken.

ProTiel had bij twee ingekomen stukken een vraag, respectievelijk een verzoek aan het college. De vraag ging over de ontvangen email van de Koninklijke Vereniging Stadswerk m.b.t. het opheffen van het verbod op gewasbescher-mingsmiddelen in de openbare ruimte. Door een gerechtelijke uitspraak is het weer toegestaan om de onkruidbestrijding binnen de bebouwde kom met giftige middelen uit te voeren. ProTiel wil van het college weten wat de opstelling van Tiel in deze gaat worden. Het college komt hier schriftelijk op terug.

Bij de informatienota Gemeenschappelijke Regelingen Rivierenland, betreffende het informatie-protocol voor GR-en, heeft ProTiel het verzoek neergelegd om dit stuk ter bespreking te agenderen voor de volgende raad. De voorzitter gaf aan dat er een bijeenkomst met raadsrapporteurs wordt georganiseerd, waarbij dit onderwerp wordt aangehaakt. Dan zou van daaruit bekeken worden of verdere bespreking nog nodig zal zijn. Voor de raadsfractie was dat voldoende, omdat de fractievoorzitter van ProTiel, als raadsrapporteur AVRI, deel uitmaakt van deze club.

Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Streeckerij De Betuwe.

Om een fruitbelevingspark, genaamd Streeckerij De Betuwe, moge-lijk te maken in het buitengebied bij de op- en afrit van de A15 in Wadenooijen, dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden. ProTiel kan instemmen met deze wijziging, omdat het past binnen de toekomstvisie van Tiel. Niettemin heeft onze fractie enkele aandachtspunten meegegeven aan het college bij verdere realisatie. Ten eerste vroeg ProTiel aandacht voor het benadrukken van het be-levingsaspect van het park. Dit om verdere disneyficatie tot pretpark te voorkomen. Verder is aandacht gevraagd voor de verkeers- en parkeersituatie. Wethouder Brink gaf hierbij aan dat daar, voor wat betreft de verkeersveiligheid en de fietsveiligheid, op korte termijn in voorzien zou worden door te nemen maatregelen. Tevens wordt ook de nodige bebording aangebracht. Bovendien zullen er, aldus  de wethouder, verkeerstellingen plaatsvinden. Het bestemmingsplan werd unaniem aangenomen.

Onderzoek overdracht Stortplaats AVRI.

Via een motie in de acht regionale gemeenteraden is opgeroepen om namens de regio onderzoek te starten naar het gedoe rondom de overdracht aan de provincie van de gesloten stortplaats van de AVRI. Zou deze overdracht nu gebeuren, dan moeten de acht gemeenten direct tien miljoen euro overmaken naar de provincie. De Griffiers van de acht gemeenten hebben een onderzoeksopzet gemaakt, die in al deze gemeenteraden op de agenda komt. Het voorstel tot dit onderzoek is door de Tielse raad unaniem aangenomen. Als voorvechter van regionale regie door raden op gemeenschappelijke regelingen, waaronder de AVRI, is ProTiel het uiteraard hartgrondig eens met het besluit. We zien de uitkomsten met spanning tegemoet.

Evaluatie jaarwisseling.

De voorzitter geeft als portefeuillehouder een toelichting op de voorgelegde evaluatie van de gebeurtenissen tijdens de jaarwisseling. Ook geeft hij aan dat er een goed gesprek heeft plaatsgevonden met Buah Hati, het informatiepunt voor de Molukse gemeenschap in de gemeente Tiel. Dhr. Beenakker geeft aan dat de mensen die schade hebben aangebracht of anderen hebben belaagd in beeld worden gebracht. De informatie die daaruit voortvloeit zal worden gedeeld met de gemeenteraad. Een in verband met de gebeurtenissen mede door ProTiel ingediende motie, werd unaniem aangenomen. In de motie wordt het college verzocht om onderzoek te doen, zo nodig extern, naar de achtergronden van de ongeregeldheden. Hoe en waarom deze zijn ontstaan en plaats hebben gevonden. Dit onderzoek dient te worden uitgevoerd in samenwerking en door gesprekken met de belanghebbenden in onze wijken, zoals jongerenwerkers, buurtpreventie, wijkregisseurs, wijk- en belangenverenigingen, alsmede de boa`s en de politie. Ook vraagt de motie het college met een plan te komen hoe de aanstichters aan te spreken op hun gedrag en aansprakelijk te stellen voor de schade, wat de juridische mogelijkheden zijn om dergelijk gedrag in de toekomst te voorkomen, eventueel door preventief huisarrest, en hoe we als gemeente en raad naast repressie ook adequaat in kunnen zetten op preventie, met als doel de jaarwisseling in onze stad weer voor iedereen tot een feest te maken.

Motie vreemd aan de orde.

Buiten de reguliere agenda om werd een z.g.n. Motie Vreemd Aan De Orde unaniem aangenomen. De motie betrof een gratis cursus Politiek Actief voor onze inwoners. Het is een cursus van ProDemos. De griffier gaat e.e.a. in beeld brengen en komt in de raad van 17 februari met een terugkoppeling.