Uit de raadsvergadering van 16 december 2020.

De vergadering was een louter technische vergadering. Er stonden alleen punten op de agenda die grotendeels in de commissies waren behandeld en gekwalificeerd als hamerstuk naar de raad waren verzonden. In de commissieverslagen valt dan ook meer over de achtergronden van de hamerstukken te lezen. Het inhoudelijke agendapunt Bestemmingsplan de Streeckerij, betreffend het op te richten fruitbelevingspark in Wadenoijen, is ter behandeling verplaatst naar januari 2021.

Hamerstukken

De volgende voorstellen kwamen aan de orde om vastgesteld te worden:

 Benoeming vervangende wethouder.

Voorgesteld werd de heer Ben van Hees uit Nijmegen te benoemen tot tijdelijke wethouder van de gemeente Tiel. Dit ter vervanging van de wegens ziekte langdurig afwezige wethouder Carla Kreuk. Het voorstel hield derhalve tevens in om aan de heer van Hees ontheffing te verlenen van het vereiste ingezetenschap van de gemeente Tiel en wel voor de duur van één jaar.

Dit voorstel werd met algemene stemmen aangenomen.

Aankoop Vuadabos.

De overdracht door de Provincie Gelderland van het Vuadabos en een perceel aan de Kasteelweg te Wadenoijen aan de Gemeente Tiel, werd door de raad mogelijk gemaakt met het beschikbaar stellen van een krediet voor het aankoopbedrag van € 175.000. Bovendien besloot de raad om vanaf 2021 structureel een bedrag van € 1.750 in de begroting op te nemen als rentelast voor deze investering.

Zienswijze begroting en jaarrekening GGD-GZ.

Als reactie op de Kaderbrief 2020 GGD Gelderland-Zuid, betreffend een overzicht van de begroting en de jaarrekening 2020, heeft het college een zienswijze opgesteld. Daarin viel te lezen dat de Gemeente Tiel in 2022 genoodzaakt was te bezuinigen op de Gemeenschappelijke Regelingen en dus ook op de GGD. In navolging van de Raadscommissie Samenleving werd deze zienswijze ook door de raad goed gekeurd. Te hopen valt nu dat de GGD voor deze zienswijze vatbaar is en niet gaat schermen met nakomende kosten van de coronabestrijding.

Pilot praktijkondersteuner huisartsen jeugd.

De notitie Eindevaluatie pilot Praktijkondersteuner Huisartsen Jeugd, werd door de raad, zoals eerder in de Commissie Samenleving, met enig genoegen beschouwd. Want de pilot bleek te werken en tot opmerkelijke kostenbesparing te leiden. De raad besloot daarom de pilot op te nemen in regulier beleid en een deelbudget hiervoor ter beschikking te stellen binnen het jeugdbudget.

Zienswijze op deelname VRGZ aan werkgeversvereniging.

Per hamerslag werd besloten een positieve zienswijze in te dienen op het voornemen van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid tot deelname aan de op te richten Werkgeversvereniging Veiligheidsregio’s.

Rapport Rekenkamercommissie.

In navolging van de Commissie Bestuur kon ook de raad instemmen met de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer betreffend haar onderzoeken over de periode 2016-2020. 

Wijziging gemeenschappelijke regeling VRGZ.

De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, liep door allerlei ontwikkelingen, zoals de totstandkoming van de Gemeente West-Betuwe, al een aantal jaren uit de pas. Om die reden diende er een aantal formele wijzigingen van technische aard in de regeling te worden opgenomen. De voorstellen voor wijziging werden door de raad aangenomen.

Belastingverordeningen.

Aangezien bij de eerdere begrotingsbehandeling 2021 de alternatieve begroting van de oppositie op weinig genuanceerde wijze door de coalitie werd getorpedeerd, was de Commissie Bestuur niets anders overgebleven dan de daaruit voortvloeiende tariefswijzigingen voor hamerslag naar de raad te sturen. En aldus regeerde de hamer in de raad, waarmee de tarieven van de lokale heffingen en belastingverordeningen 2021 werden vastgesteld. Daarmee werd de Onroerende Zaakbelasting boven het inflatiepercentage van 1,7% nog eens met 10% verhoogd, de Lijkbezorgingsrechten met 21%, de Parkeerbelasting met 10%, evenals de parkeervergunningen, maar de bedrijfsvergunningen alleen met het inflatiepercentage. Voor parkeervergunningen voor tweede en derde bewoners in het centrum komt het tarief 100% boven het tarief van de eerste bewoner te liggen, terwijl het tarief voor de bezoekersregeling € 0,15 per uur wordt. Er worden geen kosten meer in rekening gebracht voor het wijzigen van de parkeervergunning, maar de naheffingsaanslag wordt verhoogd naar € 65,30.

Ook de legestarieven worden verhoogd. Zo wordt het tarief dat valt onder Algemene Dienstverlening en de dienstverlening vallend onder de Europese Dienstrichtlijn beide met het inflatiepercentage verhoogd, maar de dienstverlening vallend onder de Fysieke Leefomgeving met 24,7%. De Scheepvaartrechten ten slotte worden verhoogd met 10%.

Controldocumenten.

Dit is een verplichting uit de wetgeving, die elk jaar vastgesteld moet worden t.b.v. de jaarrekeningcontrole. Door het accountantsbureau is voor het jaar 2020 een Frauderisicoanalyse gemaakt. Daaraan is tevens een Normenkader gehecht, waarin de begrenzing dient te worden opgenomen waarbinnen de door de accountant gevonden afwijkingen als aanvaardbaar mogen gelden. Voorgesteld werd door het college de tolerantie voor wat betreft fouten vast te stellen op 1% van de relevante lasten en voor wat betreft onzekerheden op 3% van de relevante lasten, met een totaal van maximaal € 100.000. Dit voorstel werd door de raad aangenomen.

Uitvoering motie Global Goals.

Na de eerdere instemming van de Commissie Bestuur, werd door de raad per hamerslag de wijze van uitvoering van de in april aangenomen motie Global Goals bekrachtigd. De hiervoor door het college gekozen doelen betreffen Kwaliteitsonderwijs en Betaalbare Duurzame Energie.

Tarief aanpassen naheffingsaanslagen Minipark 2020.

Het betreft hier een administratieve aanpassing, omdat in september 2020 is vastgesteld dat het door de raad vastgestelde tarief naheffingsaanslagen MINIPARK, € 64,50, niet op juiste wijze is doorgevoerd in het systeem. Hierdoor hebben degenen die bekeurd zijn € 1,80 minder betaald.

Bij benadering 2000 naheffingen zijn verstuurd met het tarief van 2019. Dit is in het systeem hersteld. Met ingang van 2 oktober 2020 wordt het juiste tarief gehanteerd.

Om problemen met de accountant te voorkomen is gedurende de periode 1 januari 2020 tot en met 1 oktober 2020 het tarief voor naheffingsaanslagen MINIPARK met terugwerkende kracht vastgesteld op het tarief van 2019, zijnde € 62,70.

Notitie onderzoek Avri Regio Rivierenland.

Aangaande het door de gehele regio verlangde onderzoek betreffend het onvoldoende budget in het Provinciale Nazorgfonds Stortplaatsen, was de raad van mening dat de onderzoeksperiode ruimer moest worden. De raad verzocht de griffiers in overweging willen nemen het onderzoek niet vanaf 1 januari 2019 te laten starten, maar verder terug te gaan in de tijd, namelijk vanaf 2016.

Maandelijkse begrotingswijzigingen.

In de maandelijkse begrotingswijzigingen werd door de raad de aankoopkosten van het Vuadabos opgenomen en tevens de Slotwijziging 2020 vastgesteld.