Uit de gemeenteraadvergadering van 17 juli 2019

Startersleningen.
De college stelt voor de starters op de koopwoningmarkt een lening ter beschikking te stellen. Dit kan een koopwoning net binnen het bereik van de minder draagkrachtigen brengen. Als voorwaarde geldt dat de te kopen woning een WOZ-waarde van € 250.000 niet te boven gaat. Ook blijft deze lening beperkt tot maximaal 20% van het aankoopbedrag, met een maximum van € 40.000.
Een amendement van VVD, CU en CDA om het maximale bedrag te verlagen naar € 25.000 is door ProTiel niet gesteund. Wij vinden dat met zo’n verlaging de doelgroep al te zeer wordt verkleind enbovendien het aantal beschikbare koopwoningen voor de doelgroep zal afnemen.

Deelname Experiment Gesloten Coffeeshopketen.
Op basis van besluiten van de gemeenteraad in de vorige raadsperiode ligt het voor de hand dat Tiel haar aanmelding voor dit experiment zal handhaven. Het experiment zal uitgevoerd worden in maximaal 10 gemeenten in Nederland. Het houdt in dat de coffeeshops in de deelnemende gemeenten hun wiet krijgen aangeleverd van door de rijksoverheid geselecteerde kwekers. Dat betekent dat voor wietleveranties het criminele circuit uitgeschakeld wordt. Bij een succesvolle uitkomst zal deze situatie landelijk in wetgeving worden vastgelegd. Daarmee komt er een einde aan de huidige, nogal belachelijke situatie waarin verkoop en gebruik niet strafbaar zijn, maar productie, vervoer en levering wel.
ProTiel staat op het standpunt dat in een tijd van bezuinigingen er geen cent mag gaan naar de uitvoering van een dergelijk experiment van de rijksoverheid. In de inleiding gaf de burgemeester aan, dat er intensief overleg is geweest met de beide verantwoordelijke ministers. Daarop is de aangemelde gemeenten toegezegd dat, indien zij voor het experiment geselecteerd worden, zij gedurende de periode dat het experiment duurt, financieel en juridisch volledig worden gecompenseerd. Ook zullen ongewenste effecten, zoals bijvoorbeeld straathandel, worden bestreden met politie en handhaving, zonder dat dit voor de gemeenten extra kosten met zich meebrengt.
ProTiel heeft, voorafgaand aan de stemming over het besluit tot handhaving van de aanmelding, een schorsing aangevraagd. Daardoor konden we met de aanwezige fractieleden, Alex Stultiens en Peter van der Lugt, overleggen. Er bleven bij een deel van onze fractie grote twijfels leven t.a.v. het handhaven van de aanmelding. Een unaniem voor of tegen zat er niet in. Maar er viel te overwegen dat met de toezeggingen van de rijksoverheid er geen financiële bedenking meer waren. Bovendien, als het experiment zou slagen, zouden alle gemeenten verplicht worden om over te gaan naar het nieuwe systeem. Er kan verwacht worden dat dan de kosten van de gemeenten niet worden gecompenseerd. De deelnemende gemeenten zouden dus een kostenvoordeel hebben. Reden voor ons raadslid, Peter Elferink, om uiteindelijk in te stemmen met het handhaven van de aanmelding.
Verder koppelen we een plaatselijk belang aan het experiment: namelijk de verplaatsing van de coffeeshops uit het centrum. Hoewel die verplaatsing geen onderdeel uitmaakt van het experiment hopen we dat het mee kan liften op de dynamiek van het experiment.

Motie vreemd aan de orde.
Onder het hoofd “ Motie vreemd aan de Orde” werd namens alle partijen een motie ingediend. Dit is een motie die geen betrekking heeft op een van de onderwerpen die op de agenda van de raad staat. De motie heeft tot doel het rijk te bewegen om hun bekostigingsmethodiek voor het Gemeentefondsaan te passen. Nu geldt het zogenaamde “Trap op, trap af principe”. Dit betekent dat in tijden vanrijksbezuinigingen, zoals bij de afgelopen crisis, ook de gemeenten minder geld krijgen van het rijk. Trap af dus. In tijden dat het goed gaat en de rijksoverheid weer gaat investeren dan groeit ook de omvang van de gemeentegelden; trap op. Echter in deze systematiek is de ontvangst door gemeenten gekoppeld aan het uitgavenpatroon van het rijk. En daar wringt de schoen; het gaat goed met de economie, maar de rijksoverheid houdt de hand op de knip en investeert dus niet. En dat betekent dat de gemeenten nog steeds minder geld krijgen. Gemeenten gaan dus niet alleen in slechte tijden trap af, maar ook in goede tijden. De gemeente Tiel kreeg via de zogenaamde Meicirculaire 2019 de boodschap van de rijksoverheid dat de financiële bijdragen van het rijk aan de gemeente Tiel met miljoenen worden gekort.

De motie is aangenomen en wordt door het college uitgevoerd.