Kort verslag van de vergadering Commissie Bestuur van 20 mei 2021

Regionale Energie Strategie.

Het college legde aan de commissie de vraag voor in te stemmen met de uitgangspunten van de vernieuwde opzet van de Regionale Energiestrategie. Die nieuwe opzet betekent het behalen van een nieuwe ambitie van de regio. Ofschoon in mei 2020 door de regio was besloten tot een inspanning voor duurzame energieopwekking van 0, 632 TWH, wat staat voor Terawatt per uur, werd nu de ambitie voorgelegd om die inspanning te verdubbelen tot 1,2 TWH, ofwel 1,2 miljard kilowattuur. Daarmee wil de regio fors bijdrage aan de landelijke opgave van 35 TWH. ProTiel was over die verdubbeling en onevenredig hoge bijdrage niet te spreken, ook al omdat het aangaan van een dergelijke inspanning niet was meegenomen in de RES-klankbordgroepen. Bovendien gebeurde er nog steeds bar weinig aan het terugdringen van de stikstofuitstoot, waar het allemaal toch om begonnen was. En dat zomaar de vraag tot het plaatsen van een kerncentrale onze regio bereikte, lijkt ProTiel ook al een schot in de volkomen duisternis. ProTiel is dan ook van mening dat voor de regionale ambities in de eerste plaats de inwoners rechtstreeks benaderd moeten worden en dat landelijke ambities vooral landelijk gedragen moeten worden en niet onevenredig op de bewoners van de regio moeten drukken. De ProTiel-fractie had dan ook geen technische vragen en was van mening dat het onderwerp regulier in de raad behandeld moest worden. Daar kon het politieke debat plaatsvinden en de stellingen worden ingenomen. “Wij nemen dit terug naar de fractie en geven dus geen advies tot hamerstuk,” aldus fractielid Alex Stultiens.

Van de overige fracties was de VVD geen voorstander van het voorstel. De fractie van D’66 zag echter kansen.

Jaarstukken Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

In haar concept zienswijze betreffend de jaarrekening 2020 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is het college het niet eens met de bestemming van € 229.000, – resterend budget als gevolg van uitgesteld werk door de corona. De VRGZ wil dit bedrag alsnog besteden aan doeleinden die niet op de begroting stonden. Het college huldigt het standpunt dat resterende gelden terug moeten naar de gemeenten en nieuwe bestemmingen op de komende begroting moeten worden geplaatst. De commissie is het geheel met deze zienswijze eens.

Wat betreft de begroting voor 2022 van de VRGZ, was al eerder bedongen dat deze sluitend zou moeten zijn en tevens een bezuiniging van één procent moest inhouden. Voor die bezuiniging heeft de VRGZ een zestal opties aangereikt. Die houden achtereenvolgens in het afstoten van een bluswatersysteem van de brandweer, het afstoten van een blusboot, het afstoten van AED-hulp en tilassistentie door de brandweer, het verminderen van de oppervlaktewater reddingsdienst en hulpboten, het stoppen van evenementenadvisering en coördinatie, of het stoppen met crisiscommunicatie en bevolkingszorg. In haar zienswijze kiest het college als bezuiniging voor het afstoten van AED-hulp en tilassistentie. ProTiel stemde met deze zienswijze in, daarbij opmerkend dat die taken feitelijk niet bij de gemeenten thuishoorden, maar onderdeel zijn van de ambulancezorg, bekostigd door de zorgverzekeraars. Wij moeten geen taken op ons nemen waarvan de wettelijke verplichting en de kosten elders liggen, vond de fractie. Hoewel ook de overige fracties de zienswijze van het Tielse college steunden, bracht D’66 een ervaring in, die de noodzaak tot heroverweging van de gekozen bezuinigingsoptie benadrukte.

Ondermijnende criminaliteit.

Dat ondermijnende criminaliteit ook in onze gemeente manifest is, werd enige jaren geleden duidelijk met de aanslag, in de vorm brandstichting, op de woning van een gemeentebeambte. Het college neemt daarom deze vorm van criminaliteit heel serieus. In een tweetal nota’s schetst zij in welke vormen ondermijning plaats vindt en met welke middelen deze bestreden moet worden. ProTiel vindt dat zowel het ondermijningsbeeld als het plan van aanpak in de beide documenten tot de kern van de zaak gaan. Daarmee is duidelijk dat de gemeente deze gehele problematiek goed herkent en dat de wil aanwezig is om een actief beleid te gaan voeren. “Het uitvoeringsplan is goed,” volgens ProTiel fractielid, Marco van Tongeren, in het dagelijks leven beveiligingsdeskundige. “Maar men is nog te voorzichtig om door de te pakken. De afgelopen jaren heb ik vaak termen gehoord als, aan de slag nu en de boel op orde brengen, terwijl daar niets op volgde. Er zijn nu mogelijkheden die de gemeente kans geeft om echt aan het werk te gaan. Maar daar is budget, toewijding, het aanpassen van de Algemene Politieverordening, mankracht en ondersteuning van de raad voor nodig.”

Ondanks dat ProTiel enige zorg uitsprak over het vrijmaken van de financiële middelen, wat niet ten koste mocht gaan van het sociaal domein, staat zij in ieder geval achter deze plannen. Vooral ook dat het plan van aanpak de inzet van een ondermijnings- en Bibobcoordinator inhoudt. Wel legde de fractie ter overweging nog enkele vragen voor over de rol die de BOA’s in de plannen krijgen toebedeeld. Want er wordt daarin gewezen op hun inzet. “Wat wordt hun taak dan precies? Worden zij vooral het oog en oor in de straat? Krijgen zij een gerichte opleiding? Zijn zij wel de aangewezen personen en kan de AVRI in hun training voorzien?” zo vroeg de fractie zich af. Tenslotte gaf zij het college de raad om de successen bij de planuitvoering met de buitenwacht te delen en op die manier duidelijk te maken dat er in Tiel geen ruimte is voor ondermijning en dat de bestrijding hiervan hoog op de agenda staat.

Ook de overige fractie waren positief over de plannen. De fractie van de VVD vroeg of de capaciteit wel op orde is om het plan van aanpak uit te voeren.