Category Archives: Uncategorized

10okt/18

Bekendmaking: Commissielid vertrekt.

Bekendmaking: Commissielid vertrekt.

Nancy Hageman, namens ProTiel lid van de Raadscommissies Bestuur en Beleidscyclus, heeft haar lidmaatschap van ProTiel en van de beide Raadscommissies opgezegd. De scheiding tussen haar en ProTiel is in goede harmonie gegaan en er is bij beide partijen dan ook totaal geen sprake van rancune.

Zie hieronder de persoonlijke mededelingen van Nancy Hageman en van ProTiel.
______________________________________________________

Verklaring Nancy Hageman:

Hierbij stel ik u in kennis van het feit dat ik mijn functie als lid van de Commissies Bestuur en Beleidscyclus per direct heb neergelegd.

Voorheen leek het of ProTiel en ik qua opvattingen en overtuigingen overeen kwamen. Dat bleek na verloop van tijd toch niet zo te zijn. Omdat (politieke) opvattingen naar mijn mening erg diep zitten en bij het wezen van een persoon horen kon ik zelf niet blijven en verlang ik natuurlijk ook niet dat anderen hun overtuigingen aanpassen.

Daarom heb ik besloten mijn lidmaatschap op te zeggen, waarbij ik wil benadrukken dat er geen sprake is geweest van irritaties en/of animositeit.

Ik wens ProTiel en u allen dan ook het allerbeste toe.

Met vriendelijke groet,
Nancy Hageman.
______________________________________________________

Verklaring ProTiel:

Een goede waarde heeft ProTiel verlaten. Wij betreuren dit oprecht, maar we begrijpen en respecteren haar besluit.

ProTiel heeft veel waardering voor mensen die op basis van wat hen beweegt in het leven, weloverwogen besluiten nemen. Als persoonlijke overtuigingen en de lijn en positie die ProTiel inneemt niet meer met elkaar stroken, dan is een afscheid de enige conclusie en begrijpen en respecteren wij dat ten volle, hoewel wij het zeer betreuren.

Wij wensen Nancy het allerbeste toe in haar verdere loopbaan.

Namens ProTiel,
Peter Elferink.

25mei/18

Vragen en antwoorden over de Waalkade

N.a.v. de mededeling van de wethouder in de Commissie Ruimte inzake de mislukte aanbesteding van de Waalkade heeft ProTiel een aantal schriftelijke vragen gesteld. Hierbij deze vragen. De antwoorden van de wethouder vind u er schuingedrukt onder:

1. In februari 2018 is het beschikbare budget opgehoogd naar € ​ 5 mlj. Voor de voorbereiding, administratie en uitvoering is € ​ 770.000 gereserveerd. Klopt het dat voor de uitvoering inclusief onvoorzien €​ 4.230.000 beschikbaar is? 

In het raadsvoorstel staat uitgelegd hoeveel geld gereserveerd is voor het totale project Waalkade fase 1. Voor de voorbereiding is € 720.000 gereserveerd. Vervolgens is er € 50.000 gereserveerd voor rentekosten (grondexploitatie). Voor de uitvoering is € 4.230.000 beschikbaar, maar dit is opgesplitst in deelprojecten. Het project Waalkade fase 1 bestaat uit fase 1a, groene wal met trappen waarvoor € 274.000 is gereserveerd, fase 1b, de kademuur, parkeerterrein en herinrichting waarvoor € 3.654.000 is gereserveerd, openbare verlichting waarvoor € 150.000 is gereserveerd en onvoorziene kosten waarvoor € 152.000 is gereserveerd. Voor de werkzaamheden van fase 1b die nu zijn aanbesteed, is dus een budget beschikbaar van € 3.654.000, niet € 4.230.000.

2. Klopt het dat de laagste inschrijving € ​566.000 boven het beschikbare budget zat?

De winnende aanbieding ligt inderdaad € 566.000 boven het beschikbare budget zijnde € 3.654.000.

3. Zo ja, er is dus als laagste geoffreerd €​ 4.796.000, klopt dat?

De aanbesteding gaat alleen over fase 1b, ofwel het bedrag van € 3.654.000. De aanbesteding is niet alleen beoordeeld op de inschrijfsom (laagste prijs), maar ook op kwalitatieve aspecten (EMVI: economisch meest voordelige investering). De winnende aanbieding bedraagt € 4.220.000. Het verschil tussen € 4.220.000 en € 3.654.000 bedraagt € 566.000. De laagste inschrijving bedraagt overigens € 3.948.000. Ook nog altijd bijna 3 ton boven het beschikbare budget.

4. Wat is de range geweest tussen laagste inschrijving (€​ 4.796.000) en hoogste inschrijving?

De  inschrijving is € 5.240.000. De laagste inschrijving is € 3.948.000. Bijna een verschil van 1,3 miljoen.

5. Klopt het dat de bijdrage van de provincie (€​ 2.000.000) gevaar loopt?

Bij de Provinciale Staten ligt op dit moment een voorstel voor de afrekening van een aantal grote projecten van Tiel (Fluvia, Santwijckse Poort, WLP) in één keer. Hierin zit ook de subsidie voor de Waalkade fase 1 (valt onder Fluvia). Gedeputeerde Staten is hier dus al mee akkoord gegaan. Als ook Provinciale Staten akkoord gaat, is er geen deadline meer en loopt de bijdrage van de provincie ook geen gevaar meer.

6. Is er iets in de voorbereiding misgegaan?

Nee. Er is een raming gemaakt voor het werk. De aannemers schatten bepaalde kosten en risico’s anders in waardoor er een verschil ontstaat. Dat leverde in het recente verleden veel aanbestedingsvoordelen op. Door betere economische omstandigheden levert dat nu aanbestedingsnadelen op.

7. Zo ja, waar is het  in de voorbereiding misgegaan?

Zie antwoord punt 6.

8. Zo nee, waar is het dan wel misgegaan? 

Zie antwoord punt 6.

9. Is er ook in februari mogelijk uitgegaan van een te lage calculatie/inschatting? Immers de extra kredietaanvraag was  gesteld om de aantrekkende markt te compenseren.

De raming is opnieuw doorgerekend en komt nagenoeg op hetzelfde uit als in februari.

10. Heeft het te maken met hetgeen in de volgende paragraaf is gesteld van het betreffende raadsvoorstel:

1.2 Er zijn hoge kosten voor ondergrondse constructies in het gebied.

Het gebied ligt in de uiterwaarde. De Waalkade is een overstroomgebied. Hierdoor is het nodig om meer maatregelen te nemen bij de herinrichting dan in een binnendijks gebied.

  1. Omdat het gebied regelmatig overstroomd, is het nodig om de keien op de Waalkade vast te leggen in de ondergrond. Hierdoor is het nodig dat de constructie hier onder, star wordt aangelegd. Dit kost ca. € 300.000 meer dan als de keien in een losse ondergrond zouden worden gelegd. De keien in een losse ondergrond leggen (in een zandbed), betekend dat bij hoogwater uitspoeling kan plaatsvinden en dat bij het overrijden van het gebied door bijv. bussen voor de cruiseschepen en vrachtauto’s van Appelpop, er verzakkingen kunnen ontstaan. Beide zaken hebben tot gevolg dat er jaarlijks meer onderhoud moet plaatsvinden. Structureel moet in dat geval € 5.000 toegevoegd worden aan het budget wegenonderhoud.
  2. In het plan is geen verlichting opgenomen. Dit wordt apart aangelegd. Omdat het gebied niet alleen voor recreatie beschikbaar is, maar ook geparkeerd moet worden, is verlichting essentieel. Kosten: € 150.000 excl. BTW.

In het gebied moet ook op verzoek van het Waterschap een kleilaag worden aangebracht. In de kostenberekening is dit een verwaarloosbaar klein bedrag (ca. € 15.000), maar dit moet nog blijken in de werkelijke situatie.

  1. Een laatste belangrijk aandachtspunt is dat we op dit moment ook niet in staat zijn om de kademuur in zijn geheel aan te leggen. Dit heeft te maken met de slechte staat van onderhoud van de kademuur van Dijkhuizen. Als we daar te dicht in de buurt komen, bestaat een gereden kans dat deze instort en wij aansprakelijk gesteld worden. Het laatste deel van de Waalkade moet dus later worden aangelegd. Dit heeft aparte financiële gevolgen die niet in deze aanvraag zijn opgenomen, waar we u dan op de hoogte brengen.

​Hierin staan een aantal aannames en risico’s die nog niet afgedekt zijn.

Zoals bij vraag 6 is aangegeven bestaat de kans dat aannemers kosten en risico’s die zij zien, hoger inschatten en daarop hun prijs hebben aangepast. Punt a en c zijn echter geen ‘niet afgedekt’ risico. Deze zijn beiden opgenomen in het ontwerp en het bestek en dus ook in de eerste doorberekening en de herberekening.

Punt b is ook geen ‘niet afgedekt’ risico, want hiervoor is in het raadsvoorstel een apart budget opgenomen (€ 150.000). De uitvraag voor de openbare verlichting maakt helemaal geen onderdeel uit van het op de markt gezette bestek, maar is een aparte opdracht met een eigen budget.  

 

28mrt/18

Verduidelijking over het verzoek tot hertelling

In de Tielse media is geschreven over de extra Raadsvergadering van maandag 26 maart 2018.  Er is bijvoorbeeld te lezen dat de rechtmatigheid van de verkiezingen ter discussie stond, omdat ProTiel en het CDA Tiel en een inwoner om hertelling van de stemmen hadden gevraagd. Vervolgens is te lezen dat de Raad concludeerde dat er geen onrechtmatigheden waren voorgevallen en dus besloot dat er geen hertelling van de stemmen nodig was.

Helaas is deze berichtgeving onvolledig. ProTiel heeft inderdaad een verzoek tot hertelling ingediend, maar met de reden dat er bij het toekennen van de 4e restzetel zeer kleine verschillen waren in de grootste gemiddelden.  Wij zijn zeker niet van mening dat er onrechtmatigheden hebben plaatsgevonden. Waar het ons om ging waren die kleine verschillen, die bij een klein menselijk foutje grote gevolgen voor de uitslag konden hebben. Handmatig tellen blijft mensenwerk en een vergissing kan zo gemaakt zijn. Omdat transparantie bij ons zeer hoog in het vaandel staat, vonden wij het belangrijk om alle eventuele twijfel bij inwoners weg te nemen.

Daar de Raadsvergadering in de oude samenstelling van de Raad plaatsvond kon ProTiel niet mee discussieren. Daarom hebben wij besloten in te spreken tijdens de Raadsvergadering.  Onze kandidaat Nancy Hageman hield namens ProTiel een toespraak waarbij zij onze mening verwoordde.

Wegens een storing bij  RegioTV Tiel is deze toespraak helaas niet uitgezonden.

Daarom hieronder de toespraak die zij tijdens de Raadsvergadering heeft gehouden:


Dank u wel voorzitter.

Waarom sta ik hier? Zoals u weet heeft dat te maken met de uitslag van de verkiezingen, waarbij er zeer kleine stemverschillen zijn bij de grootste gemiddelden. Een kleine vergissing bij de telling kan dan ook grote gevolgen hebben. Er zijn inmiddels 17 gemeenten in Nederland die besloten hebben over te gaan tot een hertelling, waarvan er meerdere zijn die dit om dezelfde reden doen als de reden van het vezoek hier. Een daarvan is Maastricht. Ik denk dat de uitspraak die de burgemeester van Maastricht, burgemeester Pen-Strake, over deze zaak heeft gedaan alles zegt waar het om gaat. Zij zegt: “de uitslag is zo bepalend voor de komende 4 jaar dat het centraal stembureau Maastricht, om alle twijfel weg te nemen, besloten heeft tot hertelling.”  Deze hertelling vindt dan ook openbaar plaats.

Kijk het is in Tiel zo dat er, vanwege de marginale verschillen, meerdere verzoeken tot hertelling bij de voorzitter van het centraal stembureau zijn ingediend. Nu zijn er 3 wegen voor de voorzitter om tot een besluit te komen. 1 is de formeel juridische, waarbij er gekeken wordt of er onregelmatigheden hebben plaats gevonden. Dat is niet gebleken, gelukkig niet zou ik zeggen. De 2e weg is de politieke weg, wat nu aan de orde is met deze Raadsvergadering. De 3e weg is die van de legitimiteit van de uitslag.  Onze voorzitter heeft zich laten leiden door de formeel juridische weg, waarmee hij, door de beslissing over te laten aan de Raad, de situatie tot een politieke discussie heeft gemaakt. Dat vinden wij van ProTiel erg jammer, want veel gemeenten hebben wel besloten tot hertelling ter legitimatie van de uitslag.

Daar gaat het wat ons betreft om. Er is nu bij meerdere mensen enige twijfel, omdat er, vanwege de marginale verschillen, menselijke vergissingen gemaakt zouden kunnen zijn. Die twijfel heeft zich ook verspreid, daar het inmiddels openbaar is dat hier vanavond over vergaderd wordt. Wij vinden het belangrijk dat die twijfel wordt weggenomen. Want anders zou het ons 4 jaar lang boven het hoofd blijven hangen of de uitslag m.b.t. de restzetels wel legitiem is. Volgens mij moeten we dat niet willen. Laten we daarom aan onze kiezers laten zien dat we uiterst zorgvuldig te werk gaan en daarmee hun stem dus serieus nemen.

Dank u wel.

~ Nancy Hageman, namens ProTiel.

16mrt/18

Verkiezingsprogramma 2018

klik HIER voor het verkiezingsprogramma van ProTiel 2018-2022

ProTiel begint als hernieuwde partij met als voornaamste drijfveer de behoefte aan een frisse wind en meer openheid in de Tielse politiek, gevoed door ideeën en impulsen vanuit de bevolking.

Het loopt weer tegen de verkiezingen, dus zetten alle partijen hun beste beentje voor.

Wees er echter van overtuigd dat wij er alles aan zullen doen om onze wensen, in overleg met u, te realiseren.

Na de verkiezingen vertrouwen wij erop dat de kiezers ons goed wakker houden en ons telkens herinneren aan waar wij met z’n allen heen willen. Onze deur staat altijd open en wij brengen in ieder geval nieuwsbrieven uit om u op de hoogte te houden.

Stem 21 maart ProTiel, Lijst 6.

Wij zullen heel blij zijn met uw stem, want u maakt het verschil.